61. Chủng tử JA

Có người hôm qua hỏi Thầy một câu rất là lý thú, “Tại sao Thầy đặt tên là Dharma Espresso, Thầy không đặt cái tên khác?”. Thưa các Bác, Dharma là pháp, là sự giải thoát khỏi những triền phược, Dharma lúc nào… Continue Reading

53. Lời hủy báng

Hồi xưa Khổng Tử nói một câu rất là chí lý và hay vô cùng, Ngài nói rằng: “Quân tử hữu quá, bất từ báng; vô quá, bất phản báng; cộng quá, bất thôi báng. Báng vô sở tổn ư quân tử dã.” Báng nghĩa là sao?… Continue Reading