44. Hư Bình Chiếu Vong

Cổ nhân thường nói bốn câu rất hay thưa các Bác: “An tâm tại hồ Hư, Trì tâm tại hồ Bình, Dụng tâm tại hồ Chiếu, Ngộ tâm tại hồ Vong” “An tâm tại hồ Hư”, nghĩa là sao?  Muốn tâm an định thì mình phải làm sao cho Hư.  Hư là gì?  Hư có… Continue Reading