0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 3: Quảng Tu Cúng Dường (2)

Kinh Văn: Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là quảng tu cúng dường? Trong tất cả hạt bụi ở khắp thế giới trong tận cùng vũ trụ ở mười phương khắp đời quá khứ, hiện tại, vị lai; nơi… Continue Reading

0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (10-cuối)

Phương pháp cảm kích (appreciation). Kinh Văn: Con sẽ tán thán như vậy cho tới khi nào thế giới của chúng sinh chấm dứt, nghiệp của chúng sinh cạn sạch, phiền não của chúng sinh dứt hết. Khi đó sự tán… Continue Reading