0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (9)

Càng nói thị phi càng mất sức – càng nói xấu, mình càng xấu – càng nói ác, mặt mình càng ác => thôi không nên nói. Kinh Văn: Tới tận cùng biên tế đời vị lai, lời khen tương tục không gián đoạn;… Continue Reading

0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (8)

Biện tài có 4 loại: Pháp vô ngại biện Nghĩa vô ngại biện Từ vô ngại biện Lạc thuyết vô ngại biện Kinh Văn: Mỗi một cái lưỡi phát ra vô lượng biển âm thanh. Mỗi âm thanh phát ra tất cả… Continue Reading

0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (6)

Biện Tài Thiên Nữ Kinh Tối Thắng Vương: Biện Tài Thiên Nữ có đại công đức, làm mãn nguyện chúng sinh, có khả năng khiến kẻ khác có biện tài. “Ai thọ trì kinh điển, tôi sẽ làm họ tăng trưởng trí… Continue Reading