Mandala Tỳ Lô Giá Na

Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời các bác đến tham dự.
Ngày giờ: 25 tháng 8 năm 2019
5:00pm – 9:30pm
Địa điểm: Anaheim Marriott Hotel, Platinum Ballroom
700 W. Convention Way, Anaheim, CA 92802

Phone: 714-625-8966


Xin ghi danh tại: http://www.phaphoidida.com