47. Giới thiệu Pháp Hội và Mandala

Đây là mt cái Pháp hi mà chúng ta t chc hàng năm vào tháng 12.  Pháp hi còn có tên là Pháp hi Vô Lượng Quang Minh.  Ti sao gi là Vô Lượng Quang Minh?  Vì Vô Lượng Quang Minh là một trong mười ba danh hiu của đức Di Đà.  Đức Di Đà còn có danh hiu là Vô Biên Quang, Vô Lượng Quang, Vô Ngi Quang, Thanh Tnh Quang, vân vân.  Tt cả danh hiđó đều nói ti ch Quang, là ánh sáng ca ni tâm, là s sáng sut bt tn trong người ca mình, cũng là tình thương lan ta vô hn.  Cho nên khi mình t chc Pháp hi Di Đà, chúng ta hãy làm sao phát trin s sáng sut có sn vô hn trong tâm, phát trin tình thương vô biên đã có sn rồi.  Trước khi chúng ta nhm mđi v cõi Cc Lc Tịnh độ cđức Di Đà, thì bây gi chúng ta hãy tu cái Pháp hi Vô Lượng Quang Minh này.

Pháp hi năm nay cũng như hàng năm mình có Tam b nht bái, đọc sám Di Đà. Sám Di Đà là mt bài sám rt là quan trọng để vinh danh, nói lên đặc tính vĩ đại của đức Di Đà.  Do đómình có th phát nguyện để tới được vi ngài Di Đà  trong tâm bây gi, và ngài Di Đà ở trên cõi Cc Lc.  Đây là mt phương pháp da hoàn toàn vào triết lý kinh Hoa Nghiêm, vì có nhiều người thấy được đức Di Đà trong cuc sng, nên chúng ta s phát triển đức Di Đà  trong cuc sng đó, nên gi là Pháp hi Di Đà

Thưa các Bác, nhưng trong năm nay Pháp hi có điểm đặc bit hơn nhng năm trước. Thay vì Mandala Di Đà, mình có Mandala Đại Bi Quán Âm.  Mandala Đại Bi Quán Âm còn đượgi là Mandala Lành Tr Cu Bnh Nan Y.  Thế nào là bnh nan y?  Là nhng bnh mà chúng ta hoàn toàn bt lc, khó chđược. 

Th nht, là bnh thiên tai như: lt li bên Houston, Florida, Vit Nam; động đất nhiu nơi; và ho hon bên California.  Th nhì, là bnh nan y nhân ha.  Thế nào là bnh nan y nhân ha? Có những người h vô tâm, h x súng giết tp thđó là mt hiện tượng mi trong thđại này. Các Bác thy rng hai ba chc năm trước, hiện tượng này không h xut hin.  Bây gi càng ngày càng có nhiu nhng v thm sát ln.  Đây là mt cái bnh nan y ca xã hchúng ta. Kế đó, chúng ta nói đến bnh nan y do ăn ung mà ra.  Lúc mình sn xuất đồ ăung to ra không biết bao nhiêu chất độc, khiến cho không biết bao nhiêu người có biết bao nhiêu bnh rt là khó cha.  Đó là lý do mà chúng ta không nhng phăn ung cho đàng hoàng, mà chúng ta phi làm sao có nhng hành động rt là thc tế, dùng sc mnh tu hành để cm hóa được những người có tâm ác tr thành tâm thin, và những người có bnh xđược gim thiu bt. 
Nhng thí d trên là lý do mà mình không th cu nguyn mt mình được, mà mình phi nhờ tơn trên, nh tđứĐại từ đại bi Quán Thế Âm.  Ti sao năm nay mình không làm Pháp hi Di Đà vi cái Mandala Di Đà, mà mình làm Pháp hi Di Đà vi Mandala Quán Thế Âm?  trong chính gia Mandala Quán Âm, mình có hình tượng Quán Thế Âm B tát sáu tay, ý nghĩa là để lành tr: tham, sân, si, mn, nghi, tà, kiến.  Nhng th bnh nng n nht cchúng ta. Sáu tay hóa gii sáu căn bn phin não để giúp chúng ta có th gii thoát; và cũng giúp cho nhng bnh tp th, bnh cá nhân, và bnh do thiên tai to ra. 

Nhưng mun như vy thì chúng ta phi có mt tp thể, để vận động, cộng hưởng sc mnh định lc.  Sc mnh định lc là sc mnh mà hi xưa đức Pht nói ti khi mà Ngài mun cm ca ngài Mc Kin Liên, là bà Thanh Đề.  Chính đức Pht xin sc mnh ca c Tăng đoàn, cùng ngi li dùng định lc ca họ để mà hồi hướng, do đó đã cứu được bà Thanh Đềđem bà t nơđịa ngđưa ti cõi gii thoát ánh sáng ca cõi Tri.  Bây gi chúng ta cũng cn sc mnh định lđó, nhưng mà làm sao tìm ra.  Thy mun nh tt c các Bác, anh chhãy mi nhng v tăng, ni có định lc cùng ti tham dđể mình có được sc mạnh để hhướng cho tt c chúng sanh  trong vũ tr.
Đầu tiên là sc mnh cđịnh lc, chúng ta hãy mi những người có định lđến tham dTh nhì, là sc mnh ca tình thương.  Sc mnh ca tình thương là gì?  Là những người có lòng quan hoài, chúng ta mời đến để chung sc cùng to ra s cộng hưởng ca tình thương. Những người này, chúng ta mong rng, h có th làm nhng v xut gia, gi là xut gia vị tha, tc là tu hành ngn hn.  H s xut gia trong 7 ngày, t ngày 30 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, sau đó tham d Pháp hi ngày 8, 9, 10 tháng 12 và x gii là ngày 11 tháng 12. Mong rng trong 11 ngày này, nhng v xut gia dùng tình thương ca họ để cộng hưởng (là nhân lên, tăng bội), để sc mnh tình thương có th lan ta tác động chư Pht khắp mườphương và do đó các Ngài mđem thn lc ca các Ngài v li vi chúng ta và lành tr tt cả nhng thiên tai, nhân ha. 
Do đóđây là mt công tác mà tt c mngười nên cùng nhau tham gia.  Nếu các Bác có thể xuất gia được thì càng tt, hoc là đi h pháp trong toàn 10 ngày, còn không thì xin các Bác giúp Thy kêu gi tt c nhng bn bè, anh em, con cái, cháu chắt…  Những người mà có lòng quan hoài, chung sc cu nguyện để gim thiu thiên tai, nhân ha trong 3 ngày 8, 9, 10 tháng 12  Anaheim Convention Center.  Thi gian là t sáng đến ti ging như nhng workshops của người M.  Nếu mà các Bác không đđược t sáng ti ti, thì đi vào mkhong thi gian nào cũng được.  Xin Bác lên trên mạng để xem thêm tin tở phaphoidida.com để biết rõ hơn. 
Xin các Bác cùng Thy và nhng anh em có lòng quan hoài chúng mình, hãy cùng nhau làm cho ánh sáng của đức Di Đàđược lan ta hơn.  Cám ơn các Bác. 

Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện.