0

Câu 10

Hồ trung phối khảm ly.
Long hổ tượng trưng cho tánh tình và vọng tưởng, lúc nào cũng vọng động loạn xạ, khó mà làm chủ được chúng. Tình và tưởng chính là thứ mà ta cần làm thuần phục; khi thuần phục thì chân khí sẽ tự nhiên hội tụ và khi đó ĐAN (tức là sức nóng thuần chân) sẽ khởi dậy. Có sức nóng này thì tu mới đắc đạo.
Làm sao dưỡng sức nóng này?
Phải phối Khảm và Ly. Khảm là nước, hay Thủy Đại, là nguyên tố nước, vô biên vô giới hạn. Ly là hỏa, là Hỏa Đại, là nguyên tố lửa, cũng vô biên vô giới hạn.
Trong lúc long và hổ là thứ có giới hạn, gắn liền với bản ngã, Khảm Ly là thứ thường hằng bất biến
Nếu ta cần ‘hàng tâm’ tức là làm cho Long Hổ phải thuần tánh, thì ta cần ‘Phối Khảm Ly’, làm cho hai Đại vô hạn này hiển hiện trong cuộc sống hữu hạn. Khảm tức là nói tới lòng đại bi, bác ái, tình thương vô điều kiện. Ly tức là ám chỉ trí huệ siêu việt, trí bát nhã, vượt ra ngoài thời không.
Chỉ khi nào ta đem tình thương và trí huệ vào cuộc sống thì tức là ta phối hợp Khảm và Ly, Thuỷ Đại và Hỏa Đại, khi đó đương nhiên là đắc đạo rồi.

Leave a Reply