0

Triết Lý Xuất Tục Nhập Thế

Tu hành có nhiều cách, nhiều pháp môn, nhiều loại, nhiều văn hóa, nhiều phạm trù. Tuy nhiên nếu phân tách mối quan hệ giữa con đường mình tu với thế gian, thì thông thường có hai khuynh hướng chính:… Continue Reading