Lectures / Bài Giảng

 

Khóa Tu Học
Bồ Tát Đạo I
Ngũ Ấm & Phật Tánh
Giá Trị Quan và Tự Ngã Khẳng Định
Phát Tâm Bồ Đề
Định nghĩa Tâm Bồ Đề
Tâm Bồ Đề – Thiện Căn
Chướng duyên khi tu
Bát Nhã trong đời sống
Thiền Hoa Nghiêm
Thiện Tri Thức
Hai Việc Hướng Dẩn Tâm Bồ Đề
Khóa Tu Học
Bồ Tát Đạo II
     Bodhisattva Training II
Ôn về Phát Bồ Đề Tâm / Review on Bringing Forth the Bodhi Resolve
Ba La Mật là gì / What is Paramita
Thí Ba La Mật / Dana Paramita (1)
Thí Ba La Mật / Dana Paramita (2)
Thí Ba La Mật / Dana Paramita (3)
Sila Paramita
Giới / Sila Paramita (cont’d)
Sự khác biệt giữa Thí và Giới Ba La Mật/Difference between Dana and Sila
Tinh Tấn Ba La Mật / Vigor Paramita (1)
Tinh Tấn Ba La Mật / Vigor Paramita (2)
Nhẫn Ba La Mật / Kshanti (patience) Paramita
Thiền và Bát Nhã Ba La Mật
Phương Tiện Ba La Mật / Skills-in-Means Paramita
Đặc tánh của 6 ba la mật / characteristics of 6 paramitas
Ôn Thí, Giới, Nhẫn / review dana, sila and kshanti
About Boundaries / Nói về biên giới
Thí: cho và nợ / Dana: Gift and Debt
Đại Nguyện, Đại Lực, Đại Trí / Commitment, Power and Knowledge
Kết luận / Conclusion

 

Thập Trụ Giới thiệu Thập Trụ Sơ Phát Tâm Trụ (1)
Sơ Phát Tâm Trụ (2) Sơ Phát Tâm Trụ (3)
Sơ Phát Tâm Trụ (4) Sơ Phát Tâm Trụ (5)
Trị Địa Trụ (1) Trị Địa Trụ (2)
Trị Địa Trụ (3) Tu Hành Trụ (1)
Tu Hành Trụ (2) Tu Hành Trụ (3)
Tu Hành Trụ (4) Tu Hành Trụ (5)
Tu Hành Trụ (6) Tu Hành Trụ (7)
Tu Hành Trụ lên Sinh Quý Trụ Tổng kết 3 ‘Trụ’ đầu tiên
Sinh Quý Trụ (1) Sinh Quý Trụ (2)
Sinh Quý Trụ (3) Cụ Túc Phương Tiện Trụ (1)
Cụ Túc Phương Tiện Trụ (2) Cụ Túc Phương Tiện Trụ (3)
Cụ Túc Phương Tiện Trụ (4) Cụ Túc Phương Tiện Trụ (5)
Cụ Túc Phương Tiện Trụ (6) Nhìn lại 5 Trụ
Chính Tâm Trụ (1) Chính Tâm Trụ (2)
Chính Tâm Trụ (3) Chính Tâm Trụ (4)
Chính Tâm Trụ (5) Bất Thối Trụ (1)
Bất Thối Trụ (2) Đồng Chơn Trụ (1)
Đồng Chơn Trụ (2) Đồng Chơn Trụ (3)
Đồng Chơn Trụ (4) Pháp Vương Tử Trụ (1)
Pháp Vương Tử Trụ (2) Pháp Vương Tử Trụ (3)
Pháp Vương Tử Trụ (4) Pháp Vương Tử Trụ (5)
Pháp Vương Tử Trụ (6) Quán Đỉnh Trụ (1)
Quán Đỉnh Trụ (2) Quán Đỉnh Trụ-phần cuối
Con đường tu theo kinh Hoa Nghiêm
Đức Phật ngộ Đạo

Con đường tu thông thường
Thể, Tướng và Dụng của Phật Tánh (1)
Thể, Tướng và Dụng (2)
(3): Pháp giới là gì? (4) : Dụng trong quan hệ (1)
5: Dụng trong quan
hệ (2)
(6) : quan hệ với bạn bè
(7) : Tánh và Mạng (8) : Ứng thân
(9) : Bảo bối và chủng tử tự
Hành hương Ấn Độ
Cây Kim Cang

Tâm không kháng cự
Cuộc hành trình: biểu tượng con đường tu
Siêu ý thức và tiền ý thức Con đường xuất tục nhập thế
Tu hành
theo Tây Du Ký
Kim chỉ nam sống hằng ngày

Ngộ Không Thông Thoáng
Ngộ Năng, biết tiềm năng thành Phật

Một gốc rễ của hư hỏa

Tam giới trong thân ta
Tâm thức tới chổ giới hạn

Bị kẹt trong khi làm việc

Hình tượng và bảo bối
Hình tượng và bảo bối (2)
10 bức tranh chăn trâu (theo Thiền Tông) Tìm trâu
Thấy vết
Thấy trâu và được trâu
Dắt trâu về nhà
Bức tranh 7 đến 10
10 bức tranh chăn trâu (theo Đại Thừa) Chưa Chăn
Sơ Điều, Thọ Chế
Hồi Thủ
Thuần Thục và Vô Ngại
Nhậm Vận, Vong Tướng, Độc Chiếu Và Cả Hai Đều Quên
Thiền ảnh hưởng của thân đối với tâm Soi ruột, soi nhân An tĩnh lắng nghe
Tu giới định huệ trong lúc ngồi thiền đối với thân đối với tâm

 

 5 T Phần1 Phần3 Phần5 Phần7 Phần9 Phần11
Phần2 Phần4 Phần6 Phần8 Phần10
Lý Vãng Sanh Những chướng duyên khi lâm chung Chướng ngại vãng sanh (1): sợ hãi
Chướng ngại vãng sanh (2): bám chấp-1 Chướng ngại vãng sanh (3): bám chấp-2
Chướng ngại vãng sanh (4): bám chấp-3 Chướng ngại vãng sanh (5): bám chấp-4
Chướng ngại lúc vãng sanh – giải hận thù Chướng ngại lúc vãng sanh – quản lý nợ tiền
Nợ Tình (1) Nợ Tình (2)
Nợ Tình (3) Nợ Tình (4)
Quan hệ tình cảm và hộ niệm Bốn quy luật căn bản – phần 1
Bốn quy luật căn bản – phần 2 Phương thức tu cho cha mẹ
Nhận diện tự tánh quang minh (1) Nhận diện tự tánh quang minh (2)
Ông tu ông hưởng, bà tu bà hưởng Kinh nghiệm sống (1)
Kinh nghiệm sống (2) Khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân
Giải trừ nợ nần oan nghiệp (1) Giải trừ nợ nần oan nghiệp (2)
Mở tâm Vong linh quấy nhiễu
Tịnh Độ = hóa hiện của tâm thức Tập luyện nhất tâm bất loạn (1)
Tập luyện nhất tâm bất loạn (2)
Mandala Giải thích Mạn Đà La (1) Giải thích Mạn Đà La (2) Mời tham gia
mandala ngày 31 tháng 12
Hiếu dưỡng cha mẹ  phần 1 phần 2 phần 3 phần 4 phần cuối
Bồ Đề Tâm Trưởng dưởng Bồ Đề Tâm Không ngừng cải thiện chính mình và phát tâm bồ đề
Chuyển từ tâm vị ngã ra tâm Bồ Đề Nhận diện Tâm Bồ Đề trong cuộc sống hàng ngày
Phát triển Bồ Đề Tâm (1) Phát triển Bồ Đề Tâm (2)
Phát triển Bồ Đề Tâm (3) Phát triển Bồ Đề Tâm (4)
Phát triển Bồ Đề Tâm (5) Phát triển Bồ Đề Tâm (6)
Phát triển Bồ Đề Tâm (7) Phát triển Bồ Đề Tâm (8)
Phát triển Bồ Đề Tâm (9)
Tam Luân Hàm Dung-Bao Dung-Viên Dung Viên Dung (1) Bao Dung
Hàm Dung Viên Dung (2) Đóng, Dính, Kẹt

Leave a Reply