61. Chủng tử JA

Có người hôm qua hi Thy mt câu rt là lý thú, “Tại sao Thầy đặt tên là Dharma Espresso, Thy không đặt cái tên khác?”.
Thưa các Bác, Dharma là pháp, là s gii thoát khi nhng triền phược, Dharma lúc nào cũng thanh tnh.  Dharma là pháp đưa ti chân lý giúp cho mình ra khi nhng cái kt ca mình. Cho nên mình càng tu, mình càng phi chng ngđược cái Pháp thân, thđược Pháp tánh, bn tánh ca vn s.  Phương pháp tu hay cái phm trù (domain) tu như vy (mình t nhìn vào chính mình và thđược mi s), gi là xut tc, ra khi cái bóng ti ca chính mình. Espresso là gì?  Espresso là mt loi cà phê rất đắng, không ngt gì my.  Nhưng Espresso nói ti cái gì?  Nói ti cuc sng ca chúng ta trong cuộc đời nhp thế.  Nhp thế có nghĩa là mình đi vào trong đời và sng vi mọi người.  Thế nào mình cũng s nghin ngp và đam .  Trước hết là mình thích, xong ri mình sđam mê, xong ri mình s nghin ngp.  Mình không đam mê vi cà phê thì cũng vi trà.  Không đam mê trà thì mình cũng đam mê nhng thăn, thc ung khác.  Hođam mê v danh vng, tin tài, vt cht, đủ th c.  T tmình s nghin ngp và cui cùng thì mình s không biết rng là mình sống để làm gì ngoài chuyn mình tiếp tục đam mê.  Cho nên đức Phật thường dùng ch mê, mê muội đen luôn.
Ch Dharma Espresso liên kết lại thì không có ý nghĩa gì xa xôi cả, mà ch nói rng trong snghin ngp thì thếnào mình cũng thấy s sáng sut, trong sđam mê mà mình thức tnh thì mình gii thoát thôi.  Xut tc và nhp thế là mt cm t Thầy đặt để nói v hai phương cách tu hành.  Bên trong thì mình phi làm sao khai m ra khi mình nhm mt mình tu thì gi là xut tc.  Bên ngoài khi mình vào trong đời, mình nhp thế, thì mình phi coi chng nhng th làm cho mình đam mê, nhng th làm cho mình nghin ngp, kh, b ct li, b trói li và mđi t do ca mình.  Cho nên Dharma Espresso cũng có nghĩa là mình đi vào trong đam mê nghin ngđi, mình vào để mình thc tnh; mình đi vào trong nghin ngp ca cuộc đờđi, ri mình hóa gii nó, làm cho mình thanh tnh và gii thoát.  Dharma Espresso không có nghĩa là mình thanh tnh ri, bây gi mình vào trong đời mình sẽ điên lên vì bị đam mê. 
Bi vy cho nên trong k Pháp hi 2017 này, còn gi là Mandala Đại Bi Quán Âm, Thchn mt chng t t hay mt ht ging quang minh.  Ht ging quang minh này chính là chng t JA.  JA có nghĩa là Nhp Thế Gian Hi Thanh Tnh.  Thế nào là ht ging quang minh?  Ht ging quang minh tc là Dharma.  Dharma hay pháp có nghĩa là khi các Bác càng tng, càng chuyên chú thì s khai m ca ht ging này s bùng v lên, giúp cho mình chng ngộ được s thanh tnh mà đức Phđã tng chng ng.  Ý nghĩa của chng tử JA rt hay, nhp thế gian là đi vào trong đời, hi là bin vô cùng rng lớn.  Đi vào trong đời tức là Espresso đó Bác, giống như cà phê vậy, khi mình nhp thế gian hi, mình vào trong sự đam mê, tham mun và nghin ngp ca trăm ngàn vn chuyện trong đời ch không phmt chuyn.  Nhưng mà mình không phđi vào trong cái đờđó, mà đi vào trong s thanh 

tnh gia cái biển đầy hn lon ô trược.  Đi vào trong bin mà được thanh tnh.  Các Bác thcái câu đó ý nghĩa quá hay không? 
Nói chung khi mà Bác vào trong cõi trn gian này thế nào cũng có nghin ngp, mun cho nghin ngp biến mt thì mình hãy thường ngi im lng mà quán hay là tưởng tượng chng t JA, và đọc chú.  Đương nhiên câu chú đó khi Bác ti hđạo vi Thy thì Bác s hiu. Nếu Bác không có thi gian hđạo, thì khi Bác đến Mandala Đại Bi Quán Âm, Bác sẽ đọchú Đại Bi vi tt c mọi người, mt mt mình đọc chú Đại Bi, “Nam mô hc ra đát na đa ra dda…”, một mt thì mình nhm mt li và hình dung chng t JA trong đầu ca mình.   
Thưa các Bác, nói mt cách khác thì Dharma Espresso, nói lên triết lý rường ct ca Thy, tc là triết lý xut tc nhp thế. Mình đừng có ngi cái bin hn lon trn gian ô trược, mình có th làm li, có th làm ti, nhưng mà tt c nhng cái đó mình phi thc tnh đi, thc tnh để tđược s thanh tnh.  Cà phê làm cho mình tnh mt chút xíu, nhưng mà nó li làm cho mình phi nghin vào s thc tnh đó.  Còn Pháp khi làm cho mình thc tnh và nghin, thì s nghiđó li khác vi cà phê là lúc nào mình cũng thc tnh c
Thưa Bác, hy vng là các Bác s có thi gian ti tng chú Đại Bi vi Thy.  Và nếu mà các Bác có thi gian đi ti Pháp hi Di Đà và Mandala Đại Bi Quán Âm 2017, thì Bác chc chsẽ được hun luyn, chc chn Bác sđược không nhng thâm nhp vào trong chú Đại Bi mà còn thâm nhp vào trong chng t JA này.  Đây là chng trường ct mà tt c anh em xut gia v tha, những người h pháp đều phi tu c
Năm nay, chng t JA sẽ được dùng để kết ni mình vi Quán Âm B tát và còn đượdùng vào mt mđích khác na là mình xin nhp thế gian hi thanh tnh.  Cho nên sau khi xong Mandala, khi chúng ta đi vào đời làm vic thì lúc nào cũng được s thanh tnh c.  Mình đi ti s thanh tnh, nhp vào trong s thanh tnh ch không phi b tràn ngp trong sự đau kh và nghin ngp. 
Cám ơn các Bác đã lng nghe.
Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện