51. Bước trụ thiền khi tu tập ngồi thiền

Chủ đề ca ngày hôm nay là mình nói v phn tr thin.  Nhng bác nào mi bắt đầu tu t(như 6 tháng – 1 năm) thì các bác biết mc tiến b, mc tu hành của mình như thế nào trong lúc thiền định.  Bây gi mình cắt đi phần nhp thin và xut thin, mình ch nói v phn trụ thin mà thôi.   

Cho người mi bắt đầu đi vào trong trong phần intermediate tc là phn th nht ca giai đoạn th nhì ca phn tp thin thì các bác nh dùm thy những giai đoạn như sau.

Th nht khi bác ngi thin, bác phải làm sao đạđược sự thư giãn và bất động ca thân xác của mình.  Thư giãn và bất động như thế nào? Là mình ngồi và không động đậy, không nhúc nhích gì hết.  Mình đừng cố động đậy và nhúc nhích gì c.  Câu hỏi đặt ra là ‘lý do ti sao mình phi ngồi thư giãn và bất động như thế?’.  Là vì mình ngồi mà không động đậy, thư giãn hoàn toàn thì mình mi nhẹ nhàng được.  Lúc đó làm như vậy thì mình mi tm dừng đượsc mnh ca nghip lc.  Nghip lc giống như chiếc xe chy một trăm miles một gi, bây gi mình phi gim thiu tốc độ đó thì mình mới quay chiếc xe qua hướng khác được.  Mình phi gim thiu mức độ ca nghip lc.  Nghip lc dính lin trong thân xác ca mình, thân xác to nghip d lm cho nên mình phi làm sao cho nó dng li, chm li.   

Lúc ngi, làm sao cho cơ bắp mình t t giãn ra.  S khẳng định (affirmation) ca mình là ‘tôi thư giãn và bất động’.  Nhiu khi, mình có th có affirmation khác là sự tĩnh lặng vì con người ca mình im vô cùng, lắng, không động đậy gì c.   

Cho nên mình phi ngồi làm sao đạt ti chỗ thư giãn bất động mới được, nếu mình không đạđược thì mình không thể nói bước thứ hai mình tu làm sao được. 

Bước th hai trong lúc thin là mình phải đạt được s vi tế của hơi thở.  Sau khi ngi yên rhoặc là trong lúc mình đang ngồi yên, mình bắt đâu đổi qua chú ý vào hơi thở, hơi th mình t t lng xung, nh ln. 

Lý do ti sao mình li chú trọng vào hơi thở? Vì hơi thở là s sống, vì hơi thở là tâm thc. Chết ri thì thôi chịu.  Cho nên hơi thở là s sống mà hơi thở cũng là biểu hin ca tâm thca mình.  Khi mình tu, tâm thc ca mình càng lúc càng tr nên sâu sắc cho nên hơi thở cmình phi càng lúc càng vi tế hơn.

Hơi thở có 3 giai đoạn rất rõ ràng để mình tp luyn.

– Th nht là mình phi tp th sâu.  Thế nào là th sâu?  Là th mà bụng dưới ca mình phình ra xp vào ch không phi là ngc phía trên.  Khi th sâu thì mình vn dng hoành cách mô (diaphragm) làm cho mình phi chú ý ti bụng dưới.  Bụng dưới th ra th vô thì hoành cách mô ca mình phng lên xp xung.  Đó gọi là th sâu. 

– Th nhì là mình phi làm sao th chm. Là gì? Là mình phi thở, thay vì 1 phút 15 hơi thởcòn 1 phút 10 hơi, 6 hơi, 4 hơi.  Bốn hơi thở trong mt phút thì được coi là th chm.  Tt hơn na, có th tới 2 hơi thở trong mt phút là th cc chm, rất tt

Thế nào là th vi tế? Th vi tế là th mt hi ri mình không còn chú ý ti thân th na. Thân thể như là bất động luôn,  không còn động đậy na. Mình không thy thân th na, cho nên mình gi là thân th biến mt.  Vi tế là phi th ti chỗ đó:  Thân biến mt luôn. Mình biết thân mình vn còn ngồi đó nhưng mà nó không còn bother mình nữa.  Tt cả năng lượng chạy trong người mình t t lng xung, lng xuống. Mình đạt được ti chỗ đó thì khẳng định của mình là ‘tôi tĩnh lặng’. Sự tĩnh lặng thâm sâu vô cùng.   Bước đầu là phải đạt được thư giãn bất động, bước thứ hai là đạt được hơi thở rt vi tếSau khi hơi thở vi tế rồi, thông thường mình s có rt nhiều phương tiện để mình vượt ra khhơi thở.  Ch còn không, bác c ngồi đó thở vi tế thì cả đời bác không bao gi ra khỏi hơi thở đó cả.   

Một phương thức trong thin bo bát ca mình là mình ra khỏi hơi thở bng cách trì chú. Mình chú trng, chuyên chú vào trì chú.  Trì chú này dn tới bước th ba gi là sự lưu chuyểt ti ca dòng chú.  Lúc đầu, mình trì thì dòng chú chy t từ như là vòi nước mình m tng git tng git.  Sau ri nó bắt đầu chy miên mt vô cùng, miên mt là chy liên tc không ngng.  Không cn chy nhanh.  Nhanh hay chm là do tác dng của não.  Lúc đầu là chchm, t t ri s mau ln, mau ln, chuyên chú, chuyên chú, miên mt, miên mt.  Dòng chú chy mt hi rồi, đưa tới cái gi là t ti.  Mình không cần để ý đến nó na, nó s chy rt là t ti mt mình.  Cui cùng, nó s trở thành như là một tia sáng trong đầu ca mình, và vì nó là tia sáng cho nên làm cho mình không còn ở trong hơi thở, không còn  trong thân xác na. Dòng chú tr nên dòng gii thoát. 

Lý do tại sao mình trì chú đó? – Vì bn thân nó là dòng gii thoát.  Bản thân nó vượt ra khthân xác ca mình, nó là ánh sáng. Các bác nghĩ dòng chú là tư tưởng, là tưởng m, tht s ra tác dng ca dòng chú (bản tánh, tướng trạng và cũng là cái sự biu hin của dòng chú đó đềra ngoài tưởng m). Nó gi là dòng giải thoát, nó cũng là thánh cổng, ca ngõ ca Pháp Gii, vì nhờ nó mà đi vào Pháp Giới được.  Bước th 3 này rt là quan trng, mình caffirm, cn khẳng định:  ‘Tôi là dòng gii thoát’. 

Mình còn bước th 4, th 5 na.  Ngay ch này, bác phi trì câu chú và ngi yên lng. Bác phi yên lng mới được, ngi mt hi ri chy lung tung là bác không th nào ngừng đượnghiệp chướng của mình. Bước th nht là ngng nghiệp chướng ca mình. 

Nếu mà bác ch vn dng chuyn trì chú thôi mà không chu ngng thân xác thì có th là bác va làm ông thánh mà va làm con qu, con ma luôn, tức là làm đủ th chuyện náo động trđất luôn, vì cái thân không yên lặng, không tĩnh lặng được. 

Nếu mà hơi thở ca bác không vi tế, nghĩa là bác ỷ là mình trì chú rt miên mật nhưng mà hơi th ca bác không vi tế thì bác sng cuộc đời rt là rough.  Cách sng, li sng ca bác rt là phàm tục.  Hơi thở phàm tc thì không th nào có li sng ca bậc thánh được c

Cho nên mình phi kết hp cả 3 bước trong lúc mình ngồi tu tĩnh lặng.  Rt quan trng là c 3 chuyện này đều phi làm c.  Có nhiều người nghĩ là ‘tôi chỉ ngi và tôi ch tụng câu chú là đủ xài ri’.  Không phải như vậy đâu bác.  Như vậy là bác ch da vào trì chú thôi thì bác thành ‘chú sư’.  Những người chú sư họ trì rt là mau, rt gii và h có thể điều khin quỷ thần được, nhưng mà họ li không giải thoát được.  Họ nghĩ là họ  trong dòng gii thoát, trong dòng thánh nhưng mà thật s không thể nào được. Bi vì tt cả dòng thánh đều phải đi t ch phi thanh lc thân xác ca mình, thanh lọc hơi thở, cuc sng ca mình ch khôngth nào mà ch có dựa vào trì chú được.  S khác bit gia vị chú sư và một v tu mt tông hay chân ngôn tông hay là mt v tht sự tu hành Chú Đại Bi, mt v B Tát hóa thân, khác nhau vô cùng.  Cho nên không thể chỉ trì chú mà thôi. 

Nói như vậy ri, các bác thy rng s tu tp thiền định ca mình cần đi từ ch, rt quan trng, là ngồi cho thư giãn, thở cho tht vi tế, ci to nghip ca mình, ci to sc sng, ci to cách ca mình sinh hot, ci to cách của mình ăn nói, cải to cách ca mình biu hin tình thương, và cuối cùng, mình đạt ti s siêu vit ra ngoài cuộc đời phàm tục, đi vào trong cuộsng ca thánh hin, th nhp vào trong dòng gii thoát. 

Đó là mình chưa tới câu thứ tư, là nhập lưu vong sở, là làm sao mà mình vào trong vòng githoát đó và mình quên hết, siêu vit ra tt c mi th.  

Cám ơn các bác đã lắng nghe triết lý tu thin, phn tr thin là phn rt quan trng ngày hôm nay.  Phn này còn dài lm, mình còn tiếp tc nữa nhưng đại khái mình có ba bước tu là mình đã sung sướng vô cùng ri.
Thy chúc các bác một ngày vui sướng và tnh.