0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Quảng Tu Cúng Dường (tiếp)

Luân xa 5: hiểu biết và sáng tạo.

   – Siêng tu thiện căn.

   – Không xả bồ tát nghiệp (có nghĩa là phải tu lâu dài):
    * đòi hỏi phải biết định hướng đi đời mình qua cách phát đại nguyện
    * dung mọi phương tiện để tiến bước.
    * biết sang tạo để dung hòa đời với đạo

Leave a Reply