0

Quảng Tu Cúng Dường: cúng dường pháp (1)

Kinh Văn: Này thiện nam tử, trong tất cả loại dâng cúng, cúng dường pháp là cao nhất! Nghĩa là cúng dường bằng cách: tu hành như pháp, lợi ích chúng sinh, nhiếp thọ chúng sinh, thay chúng sinh thọ khổ, siêng tu thiện căn, không xả nghiệp bồ tát, không rời tâm bồ đề. Thiện nam tử, vô lượng công đức do cúng dường những thứ đã nói ở trên, không thể bằng một phần của cúng dường pháp! Dẫu cho trăm ngàn lần, vô số lần cũng không bằng chỉ một phần công đức của cúng dường pháp! Tại sao vậy? Vì chư Phật, Như Lai tôn trọng pháp, vì do như thuyết tu hành mà sẽ sản sinh ra chư Phật. Nếu chư bồ tát hành cúng dường pháp thì sẽ thành tựu dâng cúng Như Lai. Tu hành như vậy mới là cúng dường chân thật.

Leave a Reply