0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (10-cuối)

Phương pháp cảm kích (appreciation).

Kinh Văn: Con sẽ tán thán như vậy cho tới khi nào thế giới của chúng sinh chấm dứt, nghiệp của chúng sinh cạn sạch, phiền não của chúng sinh dứt hết. Khi đó sự tán thán của con mới chấm dứt! Nhưng thế giới của chúng sinh, cho tới phiền não của chúng sinh làm sao hết đặng! Do đó sự tán thán của con cũng không làm sao chấm dứt! Hạnh kính lễ này sẽ tiếp tục trong mỗi ý niệm, không hề gián đoạn; Thân ngữ ý nghiệp của con sẽ không hề mỏi mệt.

Leave a Reply