0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (9)

Càng nói thị phi càng mất sức – càng nói xấu, mình càng xấu – càng nói ác, mặt mình càng ác => thôi không nên nói.

Kinh Văn: Tới tận cùng biên tế đời vị lai, lời khen tương tục không gián đoạn; khắp cùng pháp giới chỗ nào lời khen cũng vang tới.

Leave a Reply