0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (8)

Biện tài có 4 loại:

  • Pháp vô ngại biện
  • Nghĩa vô ngại biện
  • Từ vô ngại biện
  • Lạc thuyết vô ngại biện

Kinh Văn: Mỗi một cái lưỡi phát ra vô lượng biển âm thanh. Mỗi âm thanh phát ra tất cả biển ngôn từ để xưng dương tán thán biển công đức của Như Lai.

 

Leave a Reply