0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (6)

Biện Tài Thiên Nữ

Kinh Tối Thắng Vương: Biện Tài Thiên Nữ có đại công đức, làm mãn nguyện chúng sinh, có khả năng khiến kẻ khác có biện tài.

“Ai thọ trì kinh điển, tôi sẽ làm họ tăng trưởng trí huệ; đầy đủ sức biện tài. Nếu họ có quên những câu văn, ý nghĩa nào đó, thì tôi sẽ làm cho họ nhớ lại; làm cho họ khai ngộ, có được đà la ni, tổng trì vô ngại.”

Leave a Reply