0

Những chướng ngại trong các giai đoạn tu

1. Chướng ngại chính trong giai đoạn lập chí: Ích kỷ; tức là chỉ nghĩ tới mình, không phát tâm tu hành vì những người thân thương, không dám hy sinh mình vì người khác.
2. Chướng ngại chính trong giai đoạn dưỡng đạo: Không tinh cần; tuy đã phát tâm, nhưng không có ai chỉ điểm, hướng dẫn để hạ thủ công phu. Thiếu đồng bạn, thiếu nhóm tu khuyến khích.
3. Chướng ngại chính trong giai đoạn ngộ đạo: Không biết nội quán, ngoại hành; tức là không biết vận dụng sự nhận biết thâm sâu của nội tâm để lý giải ngoại cảnh, phát khởi lòng từ bi, đạt tới sự cân bằng và hài hòa.
4. Chướng ngại chính trong giai đoạn trưởng đạo: Không muốn nhập thế, dấn thân, chỉ muốn an trụ trong cảnh tĩnh, cảnh thanh tịnh.
5. Chướng ngại chính trong giai đoạn liễu đạo: Không phát đại nguyện của đức Phổ Hiền, chỉ thấy đường tu là hữu hạn, nên tâm phát cũng hữu lượng.
Hiểu được chướng ngại, khắc phục chúng: vị tha, không ích kỷ; kiên trì tinh tấn; nội ngoại song tu; xả mình cứu người, dấn thân không sợ; phát đại thệ nguyện, tu hoài không dứt, mãi mãi hành đạo theo chân Phổ Hiền bồ tát; thì đường tu mở ra vô tận.

Leave a Reply