0

Mô hình toàn diện tu hạnh bồ tát

Tu đạo bồ tát là con đường xuất tục nhập thế, là con đường tu toàn diện.

Mô hình tu toàn diện là mô hình phát triển tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm sự phát triển của khí lực, trí năng, tâm lý, tình cảm, tâm linh, đạo đức quan, vũ trụ quan, tổ chức quan, nhận thức trong quan hệ với tha nhân, nhận thức về văn hóa, xã hội. Chỉ khi nào ta đi vào con đường phát triển toàn diện của thân và tâm thì khi đó ta mới khởi phát hết thảy tiềm năng của mình và sống trong một trạng thái cân bằng và hài hòa.

Khi đi theo con đường bồ tát thì những khía cạnh của mô hình toàn diện trên được xếp đặt theo một góc cạnh khác để ta dễ thực hiện hơn. Mô hình tu đạo bồ tát này gồm có:

  1. 1.      Phần tự tu
  2. 2.      Phần tu với người
  3. 3.      Phần dạy người khác tu
  4. 4.      Phần xây dựng văn hóa tu và cộng đồng người tu
  5. 5.      Phần tu phương tiện

Sự xếp đặt này có mục đích tạo thành chủ đề và phương hướng cho cuộc sống khiến ta không quên nhiệm vụ và vai trò của mình là thực hành đạo bồ tát.

Leave a Reply