37. Chú Đại Bi – Tu Quán Tự Tại – Avalokiteshvara

Hôm qua mình nói ti Namo Ariya, ngày hôm nay mình nói ti ‘Bà lô kiết đế, Thước bát ra da’ tc là Avalokiteshvaraya. 

‘Bà lô kiết đế’ là Avalokite, có nghĩa là quán và  ‘Thước bát ra da’ có nghĩa là shvaraya, tự ti. Câu này có nghĩa là quán tự ti, tc là Quy mng (tr thành) thánh Quán T Ti B Tát: trở thành đức thánh Quán T Tại. Đó là nguyên câu số 2 và s 3. 

Ch Quán này rất là hay.  Thường thường mình chỉ nghĩ rằng ‘Quán’ là mình nhìn ra ngoài, ch tht s ‘Quán’ là nhìn bên trong.  Chữ Quán này là nhìn như thế nào? – Nhìn nhưng không định luận (không make judgement).  Không có định luận có nghĩa là không theo tư tưởng đã 
sn có ri, thành kiến sn có rồi (cái này đúng, cái này sai) mà nhìn, để thy rng, tng tâm thc ca chúng ta, mỗi người đều có khác nhau c.  Nếu mình nhìn bên ngoài, nhìn mchuyện gì đó thì mình chứng tri chuyện đó, tức là mình biết: ‘Ô, tng tâm thc ca bác này như vậy cho nên bác nói câu đó, tầng tâm thc của bác kia nói như thế kia cho nên có câu đó’…Mỗi người mt câu, tâm thc khác nhau. 

Cho nên, quán là nhn tri s khác bit ca tng tng tâm thc và mình không b ktrong tng nào c vì mình biết là vì sao. Cái lắng nghe đó, nếu là nhìn về chính mình là để lng nghe t tâm ca mình, còn nhìn v bên ngoài là chng tri cho tng tâm thc ca mchúng sinh. 
  
Lng nghe t tánh là lắng nghe được tiếng lòng ca mình, lắng nghe lương tri của mình, lng nghe tánh thin sn có ca mình và nhiu khi, phi lắng nghe cái đau khổ ca chính mình ncác bác, ti vì mình lắng nghe được cái động cơ và cuối cùng là cái mc cm (schema) cmình sn có na.  Cho nên, lng nghe là cách hay nhất để mình hóa gii mi th phi lý trí (irrationality).  Tiếng phi lý trí đó là những tiếng gào thét, là bi vì không ai nghe nó c các bác,  trong lòng ca mình. Có nhng mc cm mà mình không nghe, cho nên nhng s gào thét ca mc cảm đó nó biến thành những hành động phi lý trí, nhng s gin d, nhng ý mun mun h gin, nhng ý mun mun trả đũa, trả thù.  Nhng s d dằn đó tạo thành cái thói mà mình gi là violence, mà mình gi là khó chu, nhất định là phi bạo động mới được. 

Nhưng mà như các bác thấy, nếu mình có th lng nghe thôi, mình tp cái ch lng nghe thôi thì mình thy t t, t t mình không có những thói phi lý trí đó. Những thói phi lý trí đó từ từ được mình nhn tri, nhn biết. Mình biết được rằng đó là cái mặc cm thì t nhiên, mình không nổi điên khi mình nghĩ những chuyn mình làm là chm vào cái mc cảm đó. Do đó, 
ch lng nghe này hay lm.  Ch lng nghe là chữ Quán đó, là chữ chng tri, chng nhn li bn tánh, bn cht của mình và nhìn ra được bóng ti ca mình.  Mà nhng bóng tối đó thường không là gì khác hơn là những mc cm ca mình thôi, không có gì nhiu c

Có mt bác n, k mt câu chuyện như sau: Hi nh, khi bác  VN, bác rt kh.  Hàng ngày, bác phải đi mua thức ăn sáng cho ba, cho mẹcho mấy đứa em ca bác.  Bác k li my chục năm trước, phải ra đi mua xôi, mua này mua nọ…Sáng nào cũng bị kêu dậy đi mua c.  Thành ra, không bao gi bác ngủ đủ, trong lúc đómấy đứa khác được ngủ đủ.  Nhiu khi mua v còn b mng, b chi lên, chi xung na. Cho nên bác có mc cảm b rung rẫy đó các bác.  
Bác nói rng: Khi ln lên, qua M ri, t nhiên có mt thi gian bác cm thy rt là xu h là bi vì, nhìn li quá kh lúc sng khổ, lúc hai mươi, ba mươi, rồi bây giờ khi bác có con, bác cũng đì con mình, bt con mình phi thc dy tht sm. Mc dù không làm gì c, c bt dy sm.  Bác không hiểu vì sao.  Té ra đó là một s tr thù, trả đũa.  

Bác nói là khi bác qua M rồi, đi học ri, bác mi git mình và cm thy h thn, ti sao lbắt con mình nó làm như vậy?  Thì ra đó chẳng qua là bi vì mình có mc cm b rung ry, bây gi trở thành thói quen và thói quen này làm cho mình làm mà không suy nghĩ.  Cho nên, 
khi mà bác lng lòng lại và nhìn được mc cảm đó, bác hổ thn. Ri thì bác có làm li bao giờ na không? – Không bao gi na, thưa các bác. 

Cho nên, đặc tính bđộng, la mng biến mất đi, và đặc tánh mình rung rẫy người khác, cũng biến đi.  Khi đó là bác này đang trở thành Đức Quán Âm đây, tức là lng nghe.  Quán, quán là nhn tri, nhn biết bn tánh, những động cơ mà mình gọi là nhng mc cm ca mình và thấy được tánh thin sn có ri. Là sao? là mình vui v

Sau này bác k li là từ đó bác dy cháu ni, cháu ngoi của bác.  Bác thương và lo lng cho nó cách khác. 

Cho nên, s hóa gii nhng s phi lý trí rt là hay (nhng mc cm là phi lý trí, những động cơ, như làb rung ry gi là phi lý trí). Sự hóa giải chm dt tinh thn bạo động sẵn có trong ngườca mình mà nhiu khi mình không biết, vì nhng mc cm, nhng bóng tối đó nó nặng nề quá.  Thưa các bác, chữ Quán là như vậy đó. 

T Ti là khi mà mình ra khi nhng bóng ti trong tâm thc thì mình s thy mình tự ti vô cùng.  Quán T Ti không phi là quán s t ti của người khác.  Nh cách quán này mà mình được s t ti.  S t tại đó do đâu mà ra?  – Do mình lng nghe tiếng lòng ca mình và lng nghe tiếng lòng ca k khác.   

Bài pháp sáng của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta hãy nên để thi gian lng nghe tiếng lòng ca mình, nhiều khi mình tìm ra được nhng mc cm ca mình và mình hãy gii thoát nhng mc cảm đó.  Có nhiều khi mình hãy lng nghe tiếng lòng ca k khác, bi vì có thể là, nh nghe tiếng lòng ca k khác mà mình có th giải được nhng mi ri rm trong lòng của mình, để giúp người khác cũng cởi m

Hy vng ngày hôm nay là một ngày đẹp.  Chúc các bác thưởng thc bài pháp cà phê sáng này ca chúng ta, vui v và tnh thc. 

Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện.