Quizzes

0%
191

Câu Hỏi Ôn - Tháng 2 năm 2019

1 / 30

Tại sao khi bắt đầu mọi thời thiền tập, ta phải quán hạt giống quang minh VA?

2 / 30

Phương pháp luận chủ yếu của con đường tu tập đạo bồ tát là gì?

3 / 30

Nếu Lý là bầu trời, là trí huệ thì Sự là

4 / 30

Cho biết sự khác biệt giữa triết lý âm/dương của Đạo gia và Lý/Sự trong Hoa Nghiêm. Chọn câu trả lời đúng nhất.

5 / 30

Chủng tử VA mở ra lòng đại bi (Lý), thì công dụng của chủng tử PA (Sự) là gì?

6 / 30

Tu pháp Lục Tý sẽ phát triển 3 tâm và 3 trí gì?

7 / 30

Lời hướng dẫn tu tập nào đi với Pháp Giới Trí trong pháp tu Lục Tý?

8 / 30

"Tu pháp thắng diệu; Thường thực hành theo lời dạy" là lời chỉ dẫn tu tập để phát triển tâm thức/trí huệ gì?

9 / 30

Mắt thấy suốt/tay gỡ rối khi nhập thế thì khi ngồi thiền tu chủng tử và thủ nhãn gì?

10 / 30

Theo bản đồ những pháp tu căn bản thì tu pháp Lục Tý để làm gì?

11 / 30

Trị Địa Trụ là một trong những giai vị của:

Question Image

12 / 30

Tên Trị Địa Trụ có nghĩa là

13 / 30

Chúng ta tu Bảo Bát và chủng tử tự PA trong giai vị Trị Địa Trụ để làm hiện khởi bốn đặc tánh vô lậu. Một trong những đặc tánh vô lậu đó là:

14 / 30

Tại sao chúng ta cần làm hiện khởi bốn đặc tánh vô lậu trong tâm?

15 / 30

Câu nào không đúng?

16 / 30

Theo kinh Hoa Nghiêm, chủng tử tự NA làm trổi dậy mười tâm thái vô lậu của lòng  vị tha. Một trong những tâm thái đó là Tâm An Lạc.
Tâm An Lạc là ... (Xin chọn tất cả câu trả lời đúng) 

17 / 30

Tâm lân mẫn là biết đặt mình vào hoàn cảnh của tha nhân; từ đó thay đổi định kiến về tha nhân, thông cảm với lý do, động cơ, nhân duyên khiến họ tạo nghiệp hoặc gặp khó khăn.

 

18 / 30

Thần lực của Bảo Kiếm Thủ Nhãn giúp ta những việc gì ? (xin chọn tất cả câu trả lời đúng)

19 / 30

Chủng tử tự CA có tên là:

20 / 30

Câu nào dưới đây có trong câu chú Bảo Kiếm Thủ Nhãn? (chọn tất cả câu trả lời đúng)

21 / 30

Tên gọi của hạt giống quang minh CHA là:

22 / 30

Hạt giống quang minh CHA có đặc tính:

23 / 30

Làm thế nào để xuống tới kho tàng phương tiện?

24 / 30

Trong 10 Ba La Mật thì Phương Tiện Ba La Mật đứng sau Thiền Định và Bát Nhã Ba La Mật vì ta cần khai mở trí huệ vô ngã và thấy được điểm mù của mình trước khi có thể phát triển phương tiện thiện xảo để tránh hun đúc tánh kiêu ngạo

25 / 30

Tại sao nên tu pháp Bảo Kiếm với pháp Bồ Đào?

26 / 30

Câu nào không đúng. Chùm nho tượng trưng cho gì?

27 / 30

Mục đích của chuyện tu Thủ Nhãn Bồ Đào là gì?

28 / 30

Câu nào là chú Bồ Đào Thủ Nhãn?

29 / 30

Câu nào chỉ đúng trình tự tu của giai vị Trị Địa Trụ?

30 / 30

Trong con đường hướng thượng thì bảo kiếm giúp ta:

Your score is:

Average statistical: 54%