69. Cấu trúc của Hội Từ Bi Phụng Sự

Hôm nay Thy xin nói chuyn vi tt c nhng v thin nguyn viên, nht là những người sẽ đi làm vic cho đại hi Di Đà, Mandala Đại Bi Quán Âm năm nay, các Bác trong nhóm đạB tát, các Bác xut gia v tha, và các v H pháp v tha đều là đối tượng mà Thy mun nói ti.  Thưa các Bác, chuyện đầu tiên mình nên biết là tt c hoạt động ca hi T Bi Phng S(TBPS), đều t trong mt mô hình, gi là đạđịa, bo bát.  Để lan tđặc tính ca s tu hành, nhng hoạt động ca hi TBPS nói chung cũng như nói riêng đều t trong cái mô hình có định lc.  Định lc là do tu trì bo bát, do tp luyn phương thc cĐại Bi Quán Thế Âm B tát mà lan ta ra.

Nếu các Bác v mt nhà có ba tng, tng trên cùng c gi là tng hoạt động.  Tng hoạt động bao gm tt c nhng hoạt động ca hi TBPS trong đại chúng như chương trình ITC, chương trình ngi thin, chương trình đi quét dn, chương trình đi phng s bên ngoài, đng dường, đi quyên tin, đi giúp những người t nạn cho đến chương trình quan hoài các Bác trong hi.  Tt c nhng hoạt động ca tng ba đó không th nào có nếu không có tng hai. 

Tng hai là cái gì?  Tng hai là cu trúc t chc.  Cu trúc t chc này là tng quan trng nhbi vì mi mt công vic gì thì đều phi có trình tự, trước sau, trái phi, cn có thi gian tính trước, chuyn nào nên làm trước, chuyn nào kế tiếp, không thể đảo ln.  S liên kết không ngng t chuyn này đến chuyn n to thành mt quá trình gi là process hay còn gi là mtrình t ca nhng vic làm.  Quá trình đó lúc nào cũng cn phi có mt nhóm người lãnh đạo hay là nhóm PAEI.  P có nghĩa là nhóm performing, nhóm làm vic.  A là nhóm administrator, lúc nào cũng phi có một đầu não t chc cho nhng hoạt động.  E là nhóm strategist, nhóm kế hoch, chng hn như vùng nào nên m ra, đóng li.  Và ch I là integration, philosophy, cái triết lý chủ đạo, để làm cho c nhóm theo đui, liên kết vi nhau. 

Trong hi TBPS mình có vài ba người trong nhóm lãnh đạo làm vic vi Thy và định đặcoi tt c mi chuyn.  Khi mà nhóm lãnh đạo này không hp, không làm vic nhiu thì hs lờ đờ, vic làm không suôn s vì không có kế hoch. 
Trong mùa World Peace Gathering (WPG), nhóm lãnh đạo này tr thành nhóm đầu não cchương trình đại hi WPG hay là chương trình Pháp hội Di Đà.  Thưa các Bác, t chc này rt là quan trng, phi tính trước, phi có kế hoch, tun nào cũng phi họp để thấy đượcông vic phía trước.  Mình phđn trước (anitcipate), phi có teamwork, phi ni tay, nlòng, liên kết với nhau để làm vic tp th.  Và quan trng nht là lúc nào cũng review, lúc nào cũng ngi li vi nhau, hài hoà làm vic vi nhau. 
Cho nên các Bác trong nhóm B tát đạo, hay bt k mt nhóm nào thì các Bác đều biết rng mình có mt t chc.  Có điu Thy không mun cái t chđó tr thành nhng t chging như  ngoài đời, càng t chc thì càng có quyn v chc v, càng cm thy mình cao, thí dtôi là hội trưởng này, tôi là nhóm trưởng này, đn trưởng kia, v.v…”.  Tổ chc cmình cũng có team leads, hay team leaders, nhưng sau khi xong công chuyn nào ri, thì mình gii tán (volatile). 
Volatile structure để chi vy?  Để những người mi vô có th vào được, và mình sng dễ dàng, d th hơn, mình không nghĩ rng lúc nào mình cũng có chuyn phi làm c.  Thành ra cái đặc bit cu trúc ca t chc kiu này không phi là mt t chc làm cho mình phđi vào trong s kiên định, kiên c, kiên trì, kiên chp vào mt chc v,  và làm cho mình cm thy lúc nào mình cũng nh nhàng, mình vào được và ra được rt d dàng.

Các Bác hi Thy, “Tại sao Thy không làm mt cái t chc cht ch hơn na?”  Lý do là vì Thy mun các Bác phi tu, khi nó quá cht ch thì các Bác s quá chp vào nhng chc v, rt cuc ri mình không th nào m tâm tu hành được.  Đồng thi khi t chc quá cht chẽ thì con người mình sẽ sinh ra đặc tính khác.  Mình s da vào quyn hành, da vào chc v, mình lên mặt, để chng t rng mình là người trung thành, mình làm như thế này thế kia, mình gin d, mình chi bi, mình mng nhiếc, mình làm cho người ta đau kh mt cách dễ dàng, mà mình không bao gi nghĩ rng là nó unjustified.  Mình lúc nào cũng nghĩ rng ti vì mình  trong chc v này, nên mình phi làm như vy mà.  Cho nên cái t chc ca mình rt là nh nhàng và rt là volatile, tc là rt d bay biếđi, như là mây khói vđó.

Có mt thứ để kết cht cái t chc này lđó là tng th nht.  Tng th nht gi là tng văn hóa.  Văn hóa là cái quan trng nht trong hi TBPS, ti vì không có cái văn hóa đó thì phía trên s không thành công.  Dù các Bác là người trong nhóm thin trà, nhóm sale, nhóm Mandala, hay bt k mt nhóm làm vic nào khác thì đều phi biết cái văn hoá.  Văn hóa rường ct nht ca một người làm vic trong hi TBPS là văn hoá sáu ch T.

Sáu ch T là gì?  Thương, Tha th, Thôi, Tùy (lúc nào cũng biếđược đặc tánh đại tđại bi, đặc tánh d thương, đặc tánh t bi h xđặc tánh trí hu, ca Pht tánh, tùy theo đó và không đi trái ngược vi s lưu chuyn ca ánh sáng t trong chân tâm; tùy là như vy ch không phi ai nói gì mình làm theo c), Thoáng (tâm thn lúc nào cũng m rng, tâm lúc nào cũng m, thn, tc là trí óc cao nht, spirit lúc nào cũng m, ch không đóng, tc là mình lúc nào cũng hướng thượng, lúc nào cũng m ra, ch không phi lúc nào mình cũng kt trong mđịnh kiến, thành kiến và nht là trong mt chc v), và cui cùng là Thông (s cm thông tình người vi nhau, cm thông nhau và thông cm).

Các Bác nói, “Thưa Thy, vy có tng hm hay không?”  Là cái mà mình đục làm cái nn tng và cái nn tng đó là Thy, Thy ndưới cùng c, các Bác.  Nói mt cách khác, sự tu hành, chng nghim, kinh nghim sng, và nht là tâm linh ca Thy t t s lan ta ra. Thy không có đủ nhng tính cht Thương, Tha th, Thôi, Tùy, Thoáng, Thông như là mngười các Bác, ti vì Thy ch có mt khía cnh nh thôi, nhưng khi các Bác dùng văn hóa Thương, Tha th, Thôi, Tùy, Thoáng, Thông,  và chúng ta mỗi ngườđều hp vi nhau thì mình s to ra, làm cho cái văn hoá sáu ch T càng ngày càng hay hơn, càng ngày nó càng rng, giàu và phong phú hơn.  Từ đó, mình xây lên cái kiến trúc, cái t chc, t t chc mình biết structure và process để làm sao mà làm vic, thì mình mi to ra nhng hoạt động, từ hoạt động đó, mình đem ti an vui cho mọi người.

Thành ra việc đầu tiên khi Bác vào hi thì Bác nh my ch như sau:  Thương, Tha th, Thôi, Tùy, Thoáng và Thông.  Khi các Bác hiu nhng chuyđó ri thì cuc sng ca mình mđi vô trong cuc sng ca TBPS, cuc sng ca mt nhóm người có lý tưởng.  Lý tưởng đó là cu thang xuyên sut từ dưới tng mt lên tng hai lên tng ba.  Cái cu thang đó và sự xuyên suđó là gì?  Chính là triết lý cđạo B tát, triết lý làm B tát.  Triết lý làm B tát là triết lý đi phc v.  Mình phc v làm sao để cho người ta thương; thấy người ta kh, thì mình đồng cm, thông cm; khi mình làm sai, thì mình phi có kh năng xin li và xin được tha th; khi mà mình thấy người khác sai lm, thì mình có kh năng tha th và bao dung cho ngườđó; khi mình có nhng chuyn mình làm không tđó, mình nhn biết để mình thôi và ngng li; và khi mình sng  bt k nơi nào với người nào, thì lúc nào mình cũng làm sao cho đặc tánh ánh sáng, m áp trong lòng của mình được lan ta ra, gi là Tùy.  Như thếđạB tát là cái đạo phc v, phi rt là khiêm nhường, thp nhđể đem ti nim vui cho nhng người nào mà mình xúc chm. 

Bi vy khi các Bác tham d vào trong Pháp hi k này, thì các Bác, anh em thin nguyviên, xin nh bài này, xin nhớ đây là tinh thn ca mình.  Không phđi vào để chng mình là mình ngon lành, không phi là chng minh là mình hay, không phải để chng minh là mình là anh hùng, là k này k kia, mà xin vào để nói rng đây, “Tôi mun phc v, tôi mubày t tình thương, mun lan ta sự m áp cho mọi người”.  Vì thế gii này quá nhiều ngườkh, ni kh ca những người xung quanh mình nhiu lm nhưng mà mình không chu chú ý ti.  Điđau bun nht ca Thy khi thđệ t chng có lòng quan hoài đến nhng gia đình ca những người khó khăn trong gia đình, trong hi TBPS; chng bao gi nghĩ tđi thăviếng người trong hi, trong gia đình ca mình hay là mình quan hoài, đem sự m áp, cho mt món quàđó là mđiu rđau bun.  Vì vy cho nên, khi chúng ta làm vic cho Pháp hi, chúng ta phi vui, và mình phi bắt đầu nghĩ ti s quan hoài, đem sự m áp tới ngườkhác, đó mđúng là tinh thn t bi, mình tđem sự m áp, ch không phi tđể mà tranh giành. 
Cám ơn các Bác đã lng nghe và nht là các Bác bắt đầu nhìn ra được, hình dung được hTBPS hay là hoạt động ca mình nhm vào mđích gì.  Mđích là to s xuyên sut lmt, lu hai, lu ba, tc là con đường B tát và triết lý hay lý tưởng B tát, lý tưởng phc vkhiêm nhường, lòng thương và s d thương.  
Cám ơn các Bác đã lng nghe và chúc các Bác mt ngày vui và tnh. 
 
Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng S thực hiệ 11/14/17