56. Bát nhã tâm kinh diễn giải

Thy xin nói thêm v Bát Nhã Tâm Kinh. 
Bát Nhã Tâm Kinh được ni tiếng và được ph biến khnước Trung Hoa trong mt thgian cc ngn, bi vì người truyn bá chính là ngài Huyn Trang.  Tương truyn rng Bát Nhã Tâm Kinh do ngài Cưu Ma La Thp viết ra bng tiếng Trung Hoa, và được dch ra tiếng Sanskrit.  Lý thuyết nói rng ngài Cưu Ma La Thp tp trung li và dch ra tiếng Hán, nhưng my trăm năm sau, người ta tìm lđược bn văn và bn văn này đúng là được dch ra từ tiếng Hán.

Chuyn ca ngài Huyn Trang rt là thú v.  Ngài Huyn Trang là ngự đệ ca vua, cho nên vua rt tôn kính ngài bng cách là bt tt c mọi người trong qun thđều phi hc bn văTâm kinh này.  Vì trong cuĐại Đường Tây Vc Ký, ngài Huyn Trang k li rng nhng lúc ngài gp tai nn, khn khó, tr ngi, thì lúc nào ngài cũng cu nguyn; s cu nguyn cngài không phi là mê tín mà ngài đọc bn văn Tâm Kinh Bát Nhã.  Bi thế vua mi truyn cho tt c mọi người, ai cũng phi hc c.  V sau khi ngài Huyn Trang mt ri, có mt vị vua đời nhà Đường, để tôn trng và bày t tình thương cũng như s cung kính vi ngài Huyn Trang, còn ra lnh tt c mọi người đều phi hc thuc lòng, tt c chùa chiền đều phi tng Bát Nhã Tâm Kinh và vì vy Tâm Kinh được truyn bá rt mau.  Nh vy bây giờ chùa nào cũng có Bát Nhã Tâm Kinh và ai cũng đọc thông tho.

u đầu tiên ca Bát Nhã Tâm Kinh tóm gn s tu hành ca chúng ta, bt k người nào tu theo Pht giáo Đại thđều phi da vào câu này mà tu.  Câu đầu tiên ca Bát Nhã Tâm Kinh đâm thng vào ngay phương pháp tu hành.  Tt c nhng gì mà chúng ta đọc v Pht pháp ch là nhng chú giải để cho ta hiu biết thêm v phương pháp tu hành này, đây gi là phương pháp lun tu hành.  Tt c nhng câu sau ca bài Bát Nhã Tâm Kinh, đều là chú thích (footnote) cho ý tưởng chính ca câu đầu tiên.  Và câu đầu tiên là phương pháp lun cho tt c phương pháp tu hành.  Cho đến ngày hôm nay s tu hành ca Thy và anh em trong hi T Bi Phng S ca mình, phương pháp MĐà La đều da vào câu này c.  Vì đó là câu ch yếu nht, là câu trng tâm để cho ta thấy đặc tánh ca con đường tu.

Vy câu này nói như thế nào?  Quán T Ti B tát, hành thâm Bát nhã Ba la mđa, thchiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nht thiết kh ách”, nghĩa là B tát Quán T Ti, khi ngài thc hành thâm sâu v pháp môn Bát nhã Ba la mđa, tc là trí huệ vượt thoát, thì ngay lúc đó ngài thy sut năm là không.  Nh vy, ngài thoát khi tt c nhng đau kh và nhng gông cùm.  Quá hay các Bác!

Đầu tiên, mình phi hiu s tuyn chn B tát Quán T Ti này đứng đầu trong Bát Nhã là mt tuyn chđộđáo vô cùng.  Mình có đứĐại trí Văn Thù B tát là ngườđại din cho trí hu, ti sao không dùng ngài mà dùng Quán T Ti?  Ti sao không dùng Quán Thế Âm? Thì ra T Ti là quan nim ishvara, cho rng mình tu gì tu thì cui cùng mình cũng t ti gii thoát khi tt c ràng but ca sinh t luân hi.

Quán T Ti – Quán là nhìn xuyên thng bt kỳ đối tượng nào, không b kẹt trong đối tượng đó.  Thí d như Bác thy một ngườđau kh, thì nhiu khi Bác đau kh vi h, bun vi h, và nhiu khi cái buđó làm cho mình trì tr, suy sp, mình không th nào thđược.  Thí d khi cha m mình mt. Khi ba Thy mt, Thy rt là đau lòng, đau bun vô cùng, Thy không còn mt hng thú gì trên đời c.  Đó là vì Thy kt, Thy chưa thy ngũ un giai không, Thy không có Bát nhã Ba la mt.  Nếu mà các Bác thy một người thân thương nht ca mình ra đi, mà Bác có th nhìn xuyên thng đượđây là tướng trng bình thường ca cái xã hi, ca cái vũ tr, ca vòng sinh t luân hi.  Mt mt thì trong lòng Bác có th rt là thương, và mến tiếc, nhưng mt khác Bác có th thđược cái bn tánh ca vn s vn như vy, đến rđi, sng ri chết.  Nhờ đó, Bác không có đi vào trong s suy sp ca tinh thn, mà Bác nhìn xuyên qua, Bác giữ được tinh thn rt cân bng, đó gi là t ti.  Tm nhìn đó gi là Quán, nhìn xuyên qua tt cả đối tượng để thy bn tánh ca vn s.  Bn tánh ckhổ’ không phi là kh, mà là bn tánh như vy.

Nhìn xuyên qua tt c mi th thì Bác thy không khí, thy bu tri thanh tnh, trong sáng. Nhìn xuyên qua tt c mi kinh nghim sng ca mình thì mình ch thy tt c ch là mt sự thanh tnh mà thôi.  Trong Bát nhã thì đó là chữ Không, nhưng ở đây là Quán t ti, nhìn tt c mà thđược chân tâm ca mình, cho nên gi là Quán T Ti.  Nhìn tt cả đối tượng mà mình vn thy tt c như là mình thấy được chân tâm bt biến ca mình.  Do đó, s tuyn chn tên Quán T Ti thay vì Quán Thế Âm hay là Văn Thù Sư Lđã là mt ch th cho mình biết rng là mình phi nhìn như thế nào để đạt s t ti, và cách duy nht là mình phi nhìn vào bn tính vn s.  Cách nhìn vào bn tính vn s gi là witness, tc là mình chng tri the nature of all things.  Mình chng tri cái bn tánh ca vn s.

Hành thâm – Hành là thc hành, thâm là sâu sc, thc hành sâu sc.  Có nghĩa là sao?  Nghĩa là s thiđịnh.  Đây không phi nói v trí óc, vì nhiu khi nói ti trí hu, mình nghĩ là ngđọc sách.  Nhưng mà thiđịnh cách nào? Thiđịnh để làm cho tâm mình không ngng khai m.  Cách thiđịnh này khác vi thiđịnh lúc nào cũng an trụ trong đối tượng.  Thiđịnh an trụ trong đối tượng thì mình b kt vào trong đối tượng đó.  Bây gi an tr như thế nào để mà mình nhìn xuyên qua cái đối tượng đó.  Đó là hành thâm.  Thc hành sâu sc.

Bát nhã Ba la mật đa – Thc hành sâu sc cái gì? Bát nhã Ba la mđa, tc là trí hu siêu vit, Bát Nhã là trí hu, Ba la mđa là ti b bên kia.  Prajñāpāramitā, trí hu siêu viđưa mình tới được b bên kia.  Tđược b bên kia là mình vượt thoát khi cái khổ, vượt thoát khđúng và sai, tt và xu, có và không, mình với người.  Đó gi là trí hu phương tin, trí hu nhìn xuyên qua, đưa mình, vn ti mình ra khi ch mình kt.

Chiếu kiến – khi mình thc hành được phương tiđó thì mình phi có công năng rt là đặc bit, gi là chiếu kiến.  Chiếu là ging như là ánh sáng, tc là nói ti ánh sáng trí hu cmình chiếu.  Kiến là thy.  Chiếu mà không kiến ging như cái đèn chiếu mà không thy, mình là người thy.  Kiến mà không chiếu thì mình thy nhưng không được sáng.  Cho nên chiếu kiến nói ti s sáng sut khi mình nhìn vào mt chuyn gì.  Nhiu khi mình nhìn nhưng không sáng sut, nhiu khi mình sáng sut nhưng mình không nhìn.  Sáng sut mà khôngnhìn ging như mình nhm mt thiđịnh.  Nhưng mà chiếu kiến là kh năng mình nhìn ch nào là mình sáng sut, tâm mình không b kt, không b cng, không b ct li. 

Ngũ uẩn – mình chiếu kiếđối tượng gì? Chính là ngũ un.  Thế nào là ngũ un? Ngũ un là Sc (thân xác), Th (cm xúc), Tưởng (tư tưởng, quan nim, ý thc h), Hành (thói quen, thói quen là mình mi ngày mình dy, mình hướng đời mình vào chuyn gì.  Thí d như đờThy, Thy dy thì Thy dch, Thy viết, Thđi dy Càn Khôn Thp Linh, v.v…), Thc (sự nhn tri, nhn biết.  Thí d mình nhìn cái bàn, mình biếđó là cái bàn, mình nghe người ta nói, mình biếđây là tiếng của người này, mình nhìn mt thì mình biếđây là mặt người kia). Nói cách khác, ngũ un là năđặc tánh rt là quan trng ca cuc sng, t thân xác cho ttình cm, trí thc, thói quen và s nhn biết.  Mình nhìn xuyên qua Ngũ uẩn để thy bn chnó vn là “Không”, vốn là t ti, không làm mình kt, thy sáng, thy chân tâm.  Chữ “Không” này có nghĩa là cnh gii hoàn toàn không bị vướng bn hoc b kt, cũng như mình nhìn bu tri. 
Giai không – khi Bác m ca phòng, Bác nhìn thđồ đạc, chứ đâu có nhìn vào không gian. Nếu mà nhìn vào không gian thì mình t ti ri.  Nhiu khi trong cuc sng, mình ch mukhông gian ca mình đầy đồ đạc thôi.  Trong vườn thì mình mun trng nhiu cây, để thêm nhiều đồ.  “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không” nghĩa là lúc nào cũng thy bu tri, phòng mình lúc nào vô, mình cũng thy thông thoáng.  Chữ Khôngđó là mt s thông thoáng vô cùng. Mình nhìn vào thân th, mình không b kt vào thân th, mình nhìn vào cm xúc, cm tình,không b kt trong cm xúc, cm tình.
Kh ách – Khi mình làm được như vy, thì không có cái gì gi là kt, không kt thì không kh.  Kt là kh.  Khi kt thì ging như mình mang ách nn, gông cùm, xing xích trong người mình vy.  Ách cũng có nghĩa là tai nn, cũng có nghĩa là bnh hon, cũng có nghĩa là tt nguyn.  Cho nên nếu mình không b kt thì nh nhàng vô cùng, ging như ánh sáng cmt tri lan to ra không b kt vào ch nào c
Nói cách khác, tu cái phương pháp ca câu “Quán T Ti B tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nht thiết kh ách” là tu s lan to ca ánh sáng ni tâm như là mt tri lan to mà không b kt vào bt c cái gì c.  Cái gì cũng chiếu, cái gì cũng sáng sut c.
Tm thi bây gi mình ch nói chng đó thôi, và mình s tiếp tc cái bài này na các Bác. Cám ơn các Bác đã lng nghe. 

Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng S thực hiệ 10/27/17