32. Quan hệ giữa thân và tâm

Các Bác, các anh ch thân mến.  Good morning, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay.

Thưa các Bác, mình nói t Vng tâm ti Chân tâm ri, nhưng mà s ni kết gia Vng tâm, Chân tâm và cái thân xác như thế nào, tu cái thân như thế nào để mà chuyn hóa cái tâm, thì dường như chúng ta chưa có nói ti.

Thy mun k cho các Bác nghe mt câu chuyn rt là quan trng, từ đó chúng ta mi hiđược cái s tiến b ca cái người theo Taoism, là ngườĐạo giáo.  Bi vì Đạo Giáo, Taoism, ở trong nước Tàu rt lâu ri các Bác.  Nó bắt đầu t nhng phong tc, nhng bùa chú mà mình gi là Shamanism.  T t nó phát trin thành mt organized religion, là mt tôn giáo có t chc.  T cái tôn giáo có t chđó, có giáo nghĩa, có những ngườđi dđạo, có nhng Đạo quan.  Nhưng mà trướđóĐạo giáo không có ai có Đạo quan c.  Ging như Chùa mình gi là Chùa, Đạo giáo gi là cái Quan hay là Đạo quan. 
Thưa các Bác, s phát trin cĐạo giáo rt là đặt bit, nó không bt ngun t ch mình th kính thiên nhiên, mà mình tìm được, nđược, biết được nhng năng lc vô hình.  Trqua ngàn năm, ti thi nhà Tng, mình gi là Nam, Bc triu Tng, thì Đạo giáo bắt đầcó nhng phân chia, có những người có tư tưởng rt gii, tu hành rt gii, h bắt đầu đặt nhng câu hi mà ngày hôm nay chúng ta hỏi:  “Quan hệ ca cái Thân và cái Tâm như thế nào?”“Tại sao Đạo giáo nói chuyn tu hành?”,  “Tu hành đó là gì nhỉ?”, thì xut hin mt v, va là mt hc gi, va là mt hành gi tên là Trương Bá Đoan.  Ông này sinh năm 987 và ông mvào năm 1082; sng gn 100 tui, là mt trong nhng ông tiên.  Ông này trc tiếp hc t ông tiên Lã Đồng Tân, và ông này bắt đầđi ngược li nhng truyn thng Đạo giáo hi xưa.   
Đạo giáo hi xưa nghĩ ti bùa chú, mê tín vâng vâng.  Ông này là một người trong văn hóa khai m; và ông nói “không”, không phi bên ngoài đâu, mà là bên trong.  Ông nói, hi xưa, người ta hay đi tìm Trường Xuân Bt Lão, ông này nói “không”, không phi Trường Xuân Bt Lão bên ngoài, mà là bên trong người mình.  Và s chuyn kim khí thành vàng đó, là sự chuyn hóa ca cái ni tâm.  Do đó bắt đầu mt cái thut ng rt quan trng, là “Luyn Tinh hóa Khí, luyn Khí hóa Thn, và luyn Thn nhp hư”.  Đó là cái phương thc làm sao luysc nóng trong người mình, luyn sc nóng để tr thành mt cái năng lượng ni ti glà Energy.  Sc nóng này hi t kinh khng lm.  Cái Tinh là sc nóng bên ngoài thôi, nhưng khi mà nó chuyn thành ni ti thì rt là mnh.  Sc nóng lên ti Solar Plexus, từ đó nó chuyn hóa lên trên đỉnh đầu ca mình.  Gi là “Luyn Tinh hóa Khí, luyn Khí nhp ThnThn là đỉnh đầu, trên đó có ch gi là cung Ni Hoàn, Ni Hoàn là ch mà họ mượn t kinh điển Pht giáo, Nirvana là Ni Hoàn.  Từ đó mình bắt đầu nhp hư, nhp hư là ti ch bt nh.Tc là quá trình tu luyđó là không còn là bên ngoài na các Bác, và nht là h nói thêm mt câu rt là đặt bit na gi là:  “Ngũ Khí Triu Nguyên”, là năm cái năng lượng trong Tâm, Cang, T, Phế, Thn.  Tu làm sao tr v gc gác ca nó.  Gc gác ca nó chính là Tâm linh. Do đó h thiết lp ra được cái quan h gia thân và luyn thân này như thế nào để mà khc phc cái Vng Tâm và đạt ti cái Chân Tâm.  Đó là mt s phát minh độđáo nhở trong văn hc cĐạo giáo; và ảnh hưởng đó lan truyn ra khp mi nơi; đi vào trong Phtgiáo.  Vì thi Tng bắt đầu chảnh hưởng rt ln v cái dng t, dng ng.  Cái chữ Đạo, là cái ch thun túy ca những ngườĐạo giáo được áp dng extensively trong kinh đin nhà Pht. 

Khi ngài Trương Bá Đoan này chết, có một người cũng vô cùng ni tiếng, li là một ngườthc hành rt là thâm sâu, có kinh nghim còn sâu sc hơn c ngài Trương Bá Đoan na, glà “Hậu Sinh Kh Úy.  Người này là ai? chính là ông Vương Trùng Dương.  Các Bác có nghĩ rng là ông Vương Trùng Dương này và nhân vt trong chuyn Kim Dung là mkhông? Thì cũng có ta ta tên như vy.  Ông Vương Trùng Dương trong lch s là mngui cc k sáng sut, mt nhân vt không phi võ công cao cường đâu, nhưng là mt nhân vt tu luyn rt là thâm sâu vô cùng.  Ông Vương Trùng Dương này là người dy tt cả đệ tử làm sao mà năng lượng ca ngũ tạng trong người ca mình phi hi t li.  Hi t li nghĩa là gì? Là hài hòa li.  Ông nói như thế này:  “Cái Tâm ca mình là cái nhà ca cái Thn, là cái Spririt; cái Gan là cái nhà ca cái Hn, gi là cái Soul; cái Thn là cái nhà ca Tinh, là Vitality; cái Phi là cái nhà ca Phách, có nghĩa là communicative, community đó,communicative là liên lc, liên h, community là mt cái tp th; và cái T là cái năng lượng ca Ý chí, hay là Will power.”  Ông nói rng tt c nhng năng lượng đó, làm sao mà hi tụ li, tr v nguyên bn ca nó, tr li lúc nó chưa có phân ra làm năm.  Khi mà bn cht cmt phân ra làm năm tr thành năm cái loi khí trong Tâm, Cang, T, Phế, Thn.  Tu mt hri, thì năm cái năng lượng Tâm, Cang, T, Phế, Thn này nó hi t li thì cái Chân Tâm nó s hin hin ra. 
Đó là triết lý căn bn nht của ngườĐạo giáo, gi là Internal Alchemy, có nghĩa là s tu luyn chuyn hóa ni ti, và đó là một bước cách mng cĐạo giáo.  Rt tiếc là s cách mng đó không được gi cho ti ngày hôm nay na.  Các Bác biết là Đạo quan không phbùa chú, thì cũng là thn thông qung đại, nói nhng chuyn trên trời, dưới đất, mê tín và đồng thi t từ người ta không còn biết cách làm sao luyn Tinh hóa Khí, luyn Khí hóa Thn, luyn Thn nhp hư”.  Và người ta đã quên cách làm sao mà cho ngũ tng hi t chânkhí, gi là Quy Nguyên, cho nên ông Trương Bá Đoan, ông viết mt cun sách gi là “Ngộ Chân”, ngộ chân nghĩa là giác ng Chân tánh ca mình; là đim chính ca con đường này.

Ông Vương Trùng Dương sáng lp ra mt phái gi là Toàn Chân, mình dch ra tiếng M gComplete Reality.  Phái này dạy cho con người mình thc tnh, ch không có mê mui.  Rtiếc là câu chuyn ca Kim Dung làm cho mình nghĩ rng là phái Toàn Chân này ch là phái võ ngh lung tung hết, và là phái  gn phái C M ca cô Tiu Long N, tht ra đó ch là chuyn gi s thôi, nhưng mà s tht ông Vương Trùng Dương là một người rt là độđáở trong Đạo gia, và đã làm mt cách mng rt ln, đào to rt là nhingườđi theo con đườngchính đạo. 

Tóm li, bài hôm nay nói rng s kết hp ca Thân và Tâm không phi Pht giáo mcó mà thôi, mà chính trong Đạo giáo đã nói ri.  Trong nhà Pht ca mình, thì mình nói là mình phi ngi tnh lặng, để mà m ra tng tng ánh sánh, xuyên phá tng tng ánh sáng, Sc, Thọ, Tưởng, Hành, Thc.  Còn bên Đạo giáo thì nói rng hãy để cho năm khí tr lnguyên dng ca nó gi là Ngũ Khí Triu Nguyên.  Tt cả đều nói ti cái connection, cái liên h gia Thân và Tâm.  Nghĩa là nếu mình không chuyn hóa cái Thân thì mình không có cơ hi chuyn hóa cái Tâm đâu.  Vì cái Tâm nó vng và không nghe li mình đâu.  Cho nên mun vy, chúng ta phi tiên hc l, hu hc văn.  Phi làm sao hiđược cái l nghĩa để cho mình đừng có chạy sai đường và mình phi làm sao tu cái thân, cái năng lượng trong thân xác mình, chuyn hóa như thế nào đó để cho mình càng ngày càng có dương tính, càng ngày ng hướng thin hơn, ch không phi là cái năng lượng ch ích k mà thôi.  Đo Phhay một chổ là cái năng lượng thân th mình có, thì mình chia s vi chúng sanh để mình phát trin lòng v tha. 

Hôm nay nói hơi nhiu.  Xin kính chào các Bác và chúc các Bác thưởng thc café sáng nay rt là vui và tnh táo. 

Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng S thực hiện – 09/29/2017