0

Tận Văn Bất Trụ, Giác, Sở Giác Không

Nhĩ Căn Viên Thông (phương pháp luận tu thiền đề cập đến trong kinh Thủ Lăng Nghiêm).

Leave a Reply