0

Con đường tu thông thường

Xin mời vào http://blog.compassheart.com/?p=2631 để xem video bài giảng này.
Trích từ bài giảng về con đường tu theo kinh Hoa Nghiêm. Giảng tại ITC, tháng giêng năm 2012. Đoạn đầu đã được đăng với tựa đề “Đức Phật Ngộ Đạo“.

Leave a Reply