0

Quảng Tu Cúng Dường: cúng dường pháp (2)

Trong 7 cách cúng dường pháp, cách thứ năm là ‘Cần Tu Thiện Căn Cúng Dường’ tức là siêng năng làm những điều lành chuyện tốt để cúng dường. Khi người ở trong tình trạng tìm cầu sinh tồn thì khó tu pháp này.

 

Leave a Reply