0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 3: Quảng Tu Cúng Dường (2)

Kinh Văn: Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là quảng tu cúng dường? Trong tất cả hạt bụi ở khắp thế giới trong tận cùng vũ trụ ở mười phương khắp đời quá khứ, hiện tại, vị lai; nơi mỗi hạt bụi ấy có vô số chư Phật; nơi mỗi chỗ Phật, có vô số hải hội bồ tát vây quanh: Tôi sẽ dùng nguyện lực của đức Phổ Hiền, khởi lòng tin sâu, như đối diện trước Phật, rồi tôi dùng tất cả những thứ thượng diệu để dâng cúng Phật. Những thứ đó là mây hoa, mây tràng hoa, mây thiên âm nhạc, mây thiên tán cái, mây thiên y phục, mây thiên hương như là hương thoa, hương đốt, hương bột … những mây hương như vậy mỗi cái đều to như lớn như núi Tu Di. Lại thắp cúng những thứ đèn đuốc, như đèn sáp, đèn dầu, đèn dầu thơm… Mỗi đèn này tim đèn to như núi Tu Di, dầu đèn nhiều như bể cả. Tôi dùng tất cả những thứ cúng dường như vậy để thường dâng cúng.

Leave a Reply