0

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (4)

Kinh Văn: Trong mỗi hạt bụi ở tất cả cõi nước trong khắp mười phương ở quá khứ, hiện tại, vị lai, trong mỗi hạt bụi đó có chư Phật cũng nhiều như số bụi. Nơi mỗi chỗ Phật ở, đều có hải hội bồ tát vây quanh.

Hải hội bồ tát cho biết mấy đặc tính:

  •  Chư bồ tát phải biết hòa hợp (team work)
  •  Chư bồ tát phải biết những động năng căn bản của tổ chức tập thể (như synergy, group dynamics, holistic organization)
  •  Chư bồ tát phải biết hài hỏa đời sống cá thể và tập thể
  •  Chư bồ tát phải hỗ tương thông hiểu nhau cực độ

Leave a Reply