0

Mạn Đà La và Bách Tự Bi

Té ra tu hành là nhìn vào thân tâm mình như nhìn vào một mạn đà la.
Tu tập quán sát và quán tưởng trong mạn đà la là để chuẩn bị cho cái nhìn xuyên suốt khi mình đối diện với cuộc sống.
Ai mà xuyên suốt thấu hiểu cả mandala lúc tu tập và mandala của thân tâm, của cuộc sống, thì đương nhiên là bậc giác ngộ rồi đó.

Leave a Reply