0

5 Nhường

Đây là show 238 trên SBTN của chương trình Khai Tâm nói về ‘5 nhường’.
Hai người khách là Tina Oanh và Lại Dũng. Oanh làm việc ở Laguna Beach, làm bà chủ. Còn Dũng là nhạc sĩ có tài năng sáng tác rất cao, cũng như hiểu biết khá sâu về phật pháp.
Nhường không phải là một hành động yếm thế, thua thiệt, mà là một cách để ta đổi vị thế từ chấp trước vào bãn ngã ra nhận tri bản ngã và an trụ trong chân tâm vô ngã. Thường thường, mình chỉ làm ‘giả nhường’ tức là nhường vì sợ hãi, nhường vì có hậu ý, hoặc nhường vì đây là một chiến thuật của cái tôi. Nhưng chân chính nhường, ‘thật nhường’ thì phát xuất từ tình thương vị tha, từ sự tri nhận những động thái, hành trạng của cái tôi. Nếu biết được làm sao phát khởi tình thương thì mình sẽ nhường thật. Hành động nhường sẽ đưa mình tới thẳng vào sự trực nhận chân tâm, do đó, nhường trở thành một phương pháp tập luyện trí bát nhã, tức là trí siêu việt ra khỏi kềm tỏa của bản ngã trực ngộ chân tâm, ngay trong đời sống và việc làm bình dị hàng ngày. Không phải đây là diệu pháp?

Leave a Reply