Hiển Thị Pháp Thân – Khai Mở

Good morning các bác, các anh chị.

Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay.

Hôm qua, Thầy nói về con đường Tu Tập Hóa Thân Quán Âm.  Hôm nay, Thầy nói tiếp con đường song song với Tu Tập Hóa Thân, gọi là con đường tu tập để Hiển Thị Pháp Thân.  Con đường này bắt đầu đương nhiên bằng Pháp thân cho nên mình phải tụng chú Đại Bi.

Chú Đại Bi tức là Pháp thân ở trong dạng gọi là Đại Từ Đại Bi.  Bác trì 1 biến chú Đại Bi, xong rồi quán chủng tử tự HRIH, nếu không quán cũng không can gì, để bác bắt đầu với lòng Đại Bi, lòng Từ Bi. Sau đó, phải đi qua quá trình để đủ sức hiển hiện Pháp thân nên bác phải ngồi thư giãn. Thư giãn từ trên đỉnh đầu xuống hết toàn thân. Rồi bắt đầu để cho hơi thở vi tế hơn, thở thật chậm, thật nhẹ; thở làm sao mà càng lúc mình càng thấy bất động, tĩnh lặng hơn.

Khi thở tĩnh lặng rồi thì bắt đầu quán từ trên đỉnh đầu có một sợi chỉ gọi là sợi dây dọi, nối từ đỉnh đầu xuống tới rún.  Bác thở từ trên đỉnh đầu xuống (theo dây dọi), vì đây là sự khai mở của chân tâm. Hít vào đỉnh đầu xuống tới rún trong một hơi. Khi thở ra, cứ giữ sự chú ý nơi lỗ rún là được.  Rồi lại hít vào từ trên đi xuống, chớ không chạy vòng.  Thở nhiều lần như vậy.  Sợi dây dọi hay sợi chỉ đó thật sự ra chỉ là phương tiện thôi. Sau này, từ từ nó lớn hơn, trở thành giống như cây bút chì, rồi cây viết, cuối cùng nó thành như cột trụ, gọi là quang trụ hay trụ quang minh.

Khi tu tập pháp này, vì đây là giai đoạn bắt đầu, phải chuẩn bị làm sao mà tu, nên rất quan trọng. Thân mình phải ngồi cho bất động, không được nhúc nhích, và phải quán dây dọi đó càng lúc càng rõ. Nên nhớ, lúc đầu phải quán sợi dây từ đỉnh đầu xuống tới rún. Về sau, càng ngày đường kính sợi dây càng to ra và nó càng dài hơn, từ vô tận phía trên đi xuống tới vô tận phía dưới. Bài học này ở Santa Barbara Thầy đã dạy cho các bác về con đường gọi là quán sợi dây dọi.

Đây là một phương pháp quán tưởng rất quan trọng trong Thập Địa. Thập Địa là một địa vị, giai vị của Bồ Tát rất căn bản nhưng lại rất cao. Hiện thời, Thầy chưa có ý nói bác phải quán từ vô cực tới vô cực. Không! Chỉ từ đỉnh đầu xuống rún thôi. Khi bác ngồi yên lặng làm như vậy một hồi, bác bắt đầu thấy dây chỉ rõ ra. Từ từ, bác chỉ chú ý vào sợi dây dọi hay sợi chỉ đó, mà không chú ý tới thân thể nữa. Khi bác thấy nó càng lúc càng sáng, càng tĩnh lặng thì bác bắt đầu đặt 5 chủng tử rất quan trọng vào.

Những chủng tử này có ý nghĩa gì?  Là mình đem chân tâm của mình đi vào trong ngũ ấm. Từ trong ngũ ấm, mình tỏa chiếu nó ra để bao nhiêu sự chấp trước của mình mới tan biến được. Đầu tiên, bác để chủng tự DHA ở trên đỉnh đầu của mình và tốt nhất trong thời gian mới tập, từ 1 tháng – 3 hay 6 tháng, bác nên đọc 5 biến 1 lần – 1 lần.  Tức là đọc câu chú như thế này:

Mo Pe Li Sheng Jye La Ye

Om, Da Ni Ye To, Wa Lu Jr Di,

Shr Wa La Ye, Sa Pe Du Shai,

Ja Ming He Mi Ye

So Po He.

Đó gọi là 1 lần -1 lần.  Bác đọc cả thảy 5 biến như vậy.

            Mo Pe Li Sheng Jye La Ye

Om, Da Ni Ye To, Wa Lu Jr Di,

Shr Wa La Ye, Sa Pe Du Shai,

Ja Ming He Mi Ye

So Po He.

Mo Pe Li Sheng Jye La Ye

Om, Da Ni Ye To, Wa Lu Jr Di,

Shr Wa La Ye, Sa Pe Du Shai,

Ja Ming He Mi Ye

So Po He.

Mo Pe Li Sheng Jye La Ye

Om, Da Ni Ye To, Wa Lu Jr Di,

Shr Wa La Ye, Sa Pe Du Shai,

Ja Ming He Mi Ye

So Po He.

Mo Pe Li Sheng Jye La Ye

Om, Da Ni Ye To, Wa Lu Jr Di,

Shr Wa La Ye, Sa Pe Du Shai,

Ja Ming He Mi Ye

So Po He

Mo Pe Li Sheng Jye La Ye

Om, Da Ni Ye To, Wa Lu Jr Di,

Shr Wa La Ye, Sa Pe Du Shai,

Ja Ming He Mi Ye

So Po He

Như vậy, Thầy đọc 5 biến, mà 1 lần -1 lần. Tiếng Mỹ mình cần dịch ra như thế này: 5 rounds of 1time – 1time (5 rounds of one time plus one time.) Mình nói như vậy để hiểu round là biến, lần là time.

Lần trước, mình tu tập Hóa thân Quán Âm thì mình đọc 1 biến 5 lần – 5 lần là khác nữa. Mình gọi là one round of 5 times plus 5 times.

Bây giờ trong con đường này, mình gọi là con đường Hiển Thị Pháp Thân thì phần đầu tiên là phần quán quang trụ, tức là phải đi từ chủng tử đầu tiên, chủng tử nằm trên đỉnh đầu mình (DHA) và câu chú: Mo Pe Li Sheng Jye La Ye Rồi tiếp tục ở giữa chặng mày và trên con đường dây dọi thì mình quán chủng tử Nguyệt Tinh Ma Ni.  Chủng tử đó mới quét sạch đi không biết bao nhiêu chấp trước vào hành ấm của mình, làm tiêu tan đi hành ấm ma nằm trong người, trong cái cốt lõi của mình.  Bác phải đọc câu chú:

Du Lu Du Lu

Om, Su Syi Di Jya Li,

So Po He. 

Du Lu Du Lu

Om, Su Syi Di Jya Li,

So Po He.

Du Lu Du Lu

Om, Su Syi Di Jya Li,

So Po He. 

Du Lu Du Lu

Om, Su Syi Di Jya Li,

So Po He. 

Du Lu Du Lu

Om, Su Syi Di Jya Li,

So Po He.

Cái đó gọi là đọc 5 biến 1 lần-1 lần. (5 rounds of one time plus one time.) Đó là cách mình tu chủng tử thứ nhì trên con đường quang trụ đó.

Chủng tử thứ ba nằm ngay cổ thì mình đọc câu chú Nhật Tinh Ma Ni:

Shr Fo La Ye.

Om, Du Bi, Jya Ye Du Bi,

Bo La Wa Li Ning,

So Pe He.

Đọc 5 biến như vậy.

Rồi bác xuống tâm luân, đọc 5 lần câu chú Thí Cam Lồ:

Su Lu Su Lu

Om, Su Lu Su Lu

Bo La Su Lu, Bo La Su Lu

Su Lu Su Lu Ye

So Pe He.

Các bác nhớ là trong thời gian mới tu như vậy thì bác nên tụng bằng miệng và quán cho rõ ràng, đừng nên tụng bằng tâm.  Tiếp tục tới trung tâm cuối cùng ngay rún là trung tâm của Thí Vô Úy.  Đọc câu chú 5 lần:

No La Jin Jr

Pan Chye La Ye

Om, Dz La Nang Ye

Hum Pan Ja.

Đường thẳng đi xuống như vậy tới đó thì hết.  Sau khi bác thấy được quang trụ rõ ràng với 5 chủng tử đó, bác chắp tay lại và đọc 5 biến câu chú Hợp Chưởng. Câu chú như thế này:

Syi Li Syi Li

Om, Bo Na Man Re Ling He Li

Om, Wei Sa La, Wei Sa La

Hum Pan Ja.

Chỉ có chủng tử duy nhất không nằm trong quang trụ là chủng tử Hợp Chưởng, nằm giữa hai bàn tay của bác. Khi quán xong chủng tự Hợp Chưởng rồi, bác ngồi im lặng một chút, không động đậy, không nói, không đọc gì cả và quán lại 5 chủng tử đó. Bác có thể quán từng chủng tử lại, rồi thầm đọc lại câu chú đi theo chủng tử đó.

Cả quá trình này gọi là “Con đường khai mở.”

Khai mở nghĩa là sao?  Nghĩa là mình đem ánh sáng của chân tâm đi vào trong từng tầng của ngũ ấm.  Đầu tiên là Thức Ấm, tới Hành ấm, Tưởng Ấm, Thọ Ấm và Sắc Ấm.  Rồi tay Hợp Chưởng đưa tới cả vũ trụ kinh nghiệm của mình trong Pháp giới.

Vũ trụ kinh nghiệm của mình trong Pháp giới nghĩa là sao?  Nghĩa là tất cả những hoạt động nào của mình, từ xã hội cho tới tổ chức, tất cả mọi chuyện mình có liên hệ tới thì ánh sáng chân tâm lan tỏa khắp mọi nơi. Cho nên, con đường khai mở này là phần rất quan trọng của sự Hiển Thị Pháp Thân; Pháp thân mình bây giờ là ánh sáng đi vào trong ngũ ấm, chiếu trong từng ấm và mở ra tới cả Pháp giới. Con đường Hiển thị Pháp thân trong giai đoạn này vì thế gọi là giai đoạn khai mở, mình mở chân tâm ra.

Vậy thì ích lợi của con đường này là gì? Là càng tu thì tự nhiên mình càng lúc càng trực nhận chân tâm của mình trong tất cả việc làm. Mình ngộ được, chứng được, nhận ra được bản tánh thanh tịnh của mình trong bất kỳ mọi chuyện làm trong cuộc sống, trong bất kỳ tư tưởng, tư duy, cho tới tình cảm. Cho nên phần này là Hiển Thị Pháp Thân, nằm trong con đường khai mở.

Tóm lại, con đường Hiển Thị Pháp Thân gồm có hai nhánh:  Khai Mở Chân Tâm và Hội Nhập Chân Tâm (Thầy sẽ nói trong lần sau).  Hôm qua, Thầy nói về con đường để thành Hóa Thân Quán Âm cho những người muốn dấn thân giúp đời.  Riêng con đường Hiển Thị Pháp Thân thì dành cho tất cả mọi người, cho bất kỳ người nào.  Ai cũng nên tu tập cả chứ không phải chỉ cho người xuất gia mà thôi. Khi các bác sống thì nên làm sao hiển thị pháp thân của mình.

Trong giai đoạn đầu tiên của con đường khai mở, các bác phải ngồi im lặng, càng lâu thì thân mới càng yên lặng, càng định được.  Các bác muốn ngồi 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ gì đó, thì con đường khai mở này rất phù hợp.  Do đó, con đường Hiển Thị Pháp Thân này là con đường dành cho những người xuất sĩ hay xuất gia, xuất tục, những người có nhiều thời gian để ngồi thiền và thích ngồi thiền. Đây là một phương pháp rất hay.

Tóm lại, các bác nhớ, mình có hai xu hướng:  xu hướng đầu tiên Hóa Thân, ngày hôm qua nói rồi, và xu hướng ngày hôm nay mà mình gọi là thành tựu Hiển thị Pháp thân.  Hiển thị Pháp thân gồm hai nhánh: Khai Mở Chân Tâm và Hội Nhập Chân Tâm

Cám ơn các bác đã lắng nghe.  Hy vọng hôm nay các bác sẽ có được một ngày vui vẻ, yên lặng, thoải mái và tỉnh.

Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm đánh máy và phiên dịch hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện