0

Tình bạn và tình mẹ

Goodmorning các bác, các anh chị, đây là Dharma Expresso.

Hôm qua, thy nói rng một người bn tốt có 3 đặc tính.

Đặc tính th nht là khi mình té ngã, vp ngã, làm li lm, mình rt xung h thẳm thì ngườbn tốt lúc nào cũng là người đứng đó với mình lúc đó. Họ đưa vai để mình nắm, mình đỡ và đỡ mình ra khi h thẳm đó và nhiều khi chỉ cho mình con đường sáng để mình đi, để mình đừng có vp na. 

Đặc tính thứ hai là đặc tính mà mình gi là express generosity là tánh tình rng rãi vô cùng, không ích kỷ. Lúc nào cũng sẵn sàng cho mình, làm cái gương cho mình, lúc nào cũng cho 
mình, làm cho mình thấy rõ ràng là mình chơi với người bạn đó thì lúc nào mình cũng đượli cả. Người bn tốt lúc nào cũng cho, và cho không có điều kin gì hết. Không bao gi cho để mà tìm cách ly li cái gì. 

Đặc tính thứ ba là đặc tính lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh để cho mình thành công, thành tu, thành đạt. Hy sinh để thành tu mình tht là một đặc tính vĩ đại.

Khi các bác nghe nhng chuyện như vậy ri thì các bác nói ‘D, không biết người nào trên vũ trụ này có đặc tính đó? thì thầy thưa ngay với các bác: Cái người mà  hi tụ các đặc tính đó thường thường là người m ca mình. Nếu người b ca mình mà có những điều kiện đó thì người b tr thành thần tượng trong đời ca mình và mình sn sàng làm theo và sng theo nhng giá tr, hình ảnh mà người b của mình làm. Nhưng người m ca mình, ti sao mà làm được như vậy? -là bởi vì tình thương của người mẹ thì lúc nào cũng dẫn khi vào nhng chuyn sn sàng hy sinh, x thân cho, rng rãi vô cùng vi mình. Lúc mà mình b té, vp ngã, không bao giờ người m lại đánh thêm một đòn, chửi mng, rung rẫy đâu. Người m lúc nào cũng thương và tìm đủ mọi cách để cu con mình. 

Cho nên khi mà mình tu đặc tánh của người bạn như vậy thì té ra là mình tu đặc tánh cngười m. Bây gi, chc là các bác mi hiu ti sao mà hồi xưa, giá trị quan ca một ngườbn, tc là tình bn (friendship), tình bng hu quan trọng đến như thế, bi vì nó chiếm tinh thn mà phn ln chúng ta, những người bình thường, đều cm thy rt là cảm động. Đó là tình m.  

Đối với văn minh mà mình gọi là văn minh nông nghiệp (không phải văn hóa), hình ảnh cngười m quan trọng vô cùng. Đức Quan Thế Âm b tát mà trở thành người mẹ là cũng vì vậy đó, thưa các bác. Tại vì Ngài mun th hin tình bn sâu sc nhất, cũng gọi là tình mVà khi tình bn, tình m sâu sc nht rồi thì cũng gọi là tình b tát.

Cho nên khi mình tu đạo b tát, tht sự là mình tu đạo làm bạn, mình tu đạo làm m chứ không phi là mình tu cái gì xa xôi hết, các bác.

Ngày nào mình cũng trì Chú Đại Bi cả, nhưng mà các bác có biết làm sao để mà mình trở thành Đức Quan Thế Âm b tát không? (Trong Chú Đại Bi) có câu như thế này: ‘ Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, Nam mô a r da, Bà lô kiết đếThước bát ra da’ có nghĩa là gì?
Nam mô có nghĩa là quy mạng. Quy mng không phi là mình ly Ngài, mà mình lạy để trở thành đối tượng ca mình ly. 

Cho nên ‘Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da’ là mình quy mng tam bảo và do đó, mình trở thành tam bo.
‘Nam mô a r da’ tc là mình quy mng vi bc thánh. Chữ thánh này có nghĩa là ra khỏThp Tr, Thp Hnh, Thp Hồi Hướng ri tr thành Thập Địa B Tát, là bc thánh. Nhng v không còn trong sinh t luân hi na. Nhng vị đã chứng từ vô ngã đến bt nh mà thôi. Nhng vị tâm lượng rt rng rãi và thn thông vô cùng quảng đại. Bc thánh, tam hin ththánh, thp thánh là nhng v b tát thập địa.
Các bác thấy, ý tưởng rt là quan trng. Mình tr thành nhng bậc thánh đó.
‘Bà lô kiết đế, Thước bát ra da’ có nghĩa là mình trở thành Đức Quan Thế Âm b tát, mình trở thành một cái gì đó. Cho nên hàng ngày, khi mình tụng, mình nói những câu chú Đại Bi, là mình càng ngày càng trở thành Đức Quan Thế Âm bồ tát đó các bác. 
Các bác hỏi ‘Thưa Thầy, con đã tụng cả trăm ngàn biến ri mà sao con không thy tr thành Đức b tát?’. 
– Tâm thở phía dưới ca mình, tâm thc A-Li-Gia ca mình có th là chng t của ĐứQuan Thế Âm bồ tát đã thành hình rồi, nhưng mà nghiệp chướng trên này. Cành cây trên này vn là cái cành ca nghiệp chướng, nhưng mà cái rễ dưới kia bắt đầu to thành cái r bthánh rồi đấy. Cái thân và cái cây nó vẫn là phàm phu, và như vậy, cho nên mình phi làm sao mà tu cái hành động, hành vi, suy nghĩ, tập quán, thói quen phi ging ging ht ging thánh mà mình đã trồng phía dưới, thưa các bác. 
Do đó, hàng ngày mình tụng: ‘Thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da,v.v…’ mình tụng đi, nhưng mà mình phi làm sao cho tâm thc của mình càng ngày càng như người mẹ. Có nghĩa là sao? – là mình sn sàng hy sinh, làm cđộng con cái ca mình, mình sn sàng rng rãi vô cùng, lúc nào cũng là người cho ra cả. Đừng bao giờ mình cho để mà nghĩ rằng trong tương lai con cái nó cho li. Nếu con cái cho thì mình cũng rất mng và nhận. Nhưng lúc nào mình cũng sống với tư tưởng và tâm thc ‘mình là m, là cho ra, có khả năng không ngừng cho ra’. 
Cho nên, thưa các bác, đó là điều nhiệm màu, vĩ đại nht ca Pht giáo. Không phi là mình tu cái gì cao xa đâu, mình tu đức tính của người bạn, mình tu đức tính của người m. C hai đức tánh của người bạn và người m cng li thì mình s bắt đầu có đức tính ca mt v bồ tát, tc là một người lúc nào cũng đi phục vụ, lúc nào cũng đi cảm động k khác c.
Hôm nay, Dharma Espresso như vậy là cũng khá đủ. Thầy chúc các bác thưởng thc mt ngày vui và tnh.
Thy Hằng Trường thuyết ging 
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phng Sự thực hiện.

Leave a Reply