0

Nhĩ Căn Viên Thông (phần 1)

 

Direct link on Youtube:   http://youtu.be/BaRYNslewyQ

 

Đây là một phương pháp luận tu thiền được đề cập đến trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phương pháp tu này của ngài Quán Thế Âm bồ tát.
(Video thâu một buổi giảng của Thầy Hằng Trường cho các phật tử tu tập với thầy)

Leave a Reply