Lớp Phật Học Căn Bản

Hội Từ Bi Phụng Sự trân trọng giới thiệu

Lớp Phật Học Căn Bản

  Thứ Bảy 14 Tháng 7 từ 4pm-6pm tại Trung Tâm Từ Bi Phụng Sự

Chúng ta sẽ có 2 lớp vào tháng 7 và 2 lớp vào tháng 8 để ôn lại các kiến thức căn bản cần thiết cho con đường học hỏi và tu đạo bồ tát.

Tháng 7 sẽ chuyên chú vào các giai tầng tâm thức và ảnh hưởng của chúng lên tầng nhìn, cách nhìn, lối suy nghĩ và đối xử của chúng ta đồng thời ôn lại các bài học trong chương trình bồ tát đạo tháng 4,5,6 năm 2018.

Thứ Bảy từ 4pm-6pm:

14 tháng 7
21 tháng 7
11 tháng 8
18 tháng 8

Thân mời các bác, các anh chị em tham dự. 

Trung Tâm Từ Bi Phụng Sự
420 S. Brookhurst Street
Anaheim, CA 92804
(714) 625-8966