Con đường Khai Mở Hạnh Bồ Tát

Thứ Bảy và Chủ Nhật 28 và 29 tháng 4, 2018
7:00 am – 6:00 pm

Địa điểm: 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Lệ phí: $40

Ghi danh: http://evite.me/tknrY9MtCD