0

Lời thỉnh nguyện nhân kỳ đại hội Quán Âm

Thưa các bác, các anh chị,
Tối  21 tháng 12, 2010 các anh chị em trong hội Từ Bi Phụng Sự đã tụ tập tại trung tâm iTC ở Garden Grove để chính thức khai mào (kick-off) chương trình đại hội Quán Âm.
Buổi lễ này rất đơn giản, vì chúng ta chỉ trì tụng 108 biến chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn và 108 biến chú Vãng Sinh, nhưng ý nghĩa của nó thì thật sâu sắc. Ý nghĩa gì?
 Chúng ta chính thức cung thỉnh chư Phật bồ tát tới tham dự và chỉ đạo ngay từ bước tổ chức, chứ không chờ tới ngày làm lễ chính thức, hôm 17, 18 và 19 tháng 12. Thật vậy, vì chúng ta xem Phật bồ tát là những thực tại sống động, do đó mình mời các ngài cùng tham dự trong giai đoạn chuẩn bị này. Đây là một đặc sắc của đại hội kỳ này.
Chúng ta lại thỉnh cầu đức Phật A Di Đà hãy phóng quang gia bị ngay bây giờ. Rằng, hào quang, linh tánh và tinh thần của ngài sẽ hiện khởi (embody) trong tôn tượng bằng lưu ly, sao cho những ai thấy được tượng thì sẽ hấp thu và tiếp nhận được phước lành của đức Di Đà. Nhất là nếu những vong linh nào hữu duyên, thấy tôn tượng Di Đà này thì sẽ tức tốc vãng sinh cõi Cực Lạc. Tôn tượng Phật Di Đà bằng lưu ly này sẽ được an vị ngay tại trung ương đàn tràng mạn đà la Siêu Độ trong kỳ đại hội này đó.
Chúng ta thỉnh cầu rằng đức Di Đà phóng hào quang khiến tất cả mọi người tham dự đều được đại lợi, cả kẻ dương, người âm. Nếu ai bịnh nặng thì nghiệp chướng tiêu trừ, bịnh hoạn chóng lành; ai gặp khó gặp nạn, sẽ vượt khó, hết nạn; ai mất việc sẽ tìm được việc; ai có việc tốt muốn làm, sẽ làm thành tựu; ai trong âm giới muốn thoát khổ, sẽ thăng xuất về cõi Tịnh Độ.
 Nếu đức Di Đà gia trì như thế, chúng ta cần làm gì? Chúng ta cũng cần mỗi người tự mình tu trì để cùng nhau tạo sức cộng hưởng tốt lành tới đại hội ngay bây giờ. Làm sao?
 Xin các bác phát tâm mỗi ngày tìm 10 phút để trì chú Thất Phật Diệt Tội và hồi hướng về đại hội, rằng sự trì niệm này sẽ là món quà chánh pháp tôn nghiêm vô thượng, nó sẽ biến thành vô lượng công đức, với sức mạnh có thể cải thiện nghiệp lực của mình và tha nhân.
Các bác có thể phát nguyện trì tụng như vậy cho tới ngày đại hội Quán Âm mới thôi.
 Hoặc là các bác phát tâm trì chú Vãng Sinh trong 10 phút, hoặc nguyện trì 21 biến, hoặc 49 biến, hoặc 108 biến, để hồi hướng về đại hội. Sự trì niệm này cũng là món quà chánh pháp cao quý bậc nhất đối với những vong linh tụ tập vào ngày chúng ta làm mạn đà la Siêu Độ.
Hoặc là các bác lễ lạy đức Di Đà, đức Quán Âm trong 10 phút, hoặc lạy 21 lạy, 49 lạy, hoặc 108 lạy, rồi hồi hướng cho đại hội. Đây cũng là một món quà chánh pháp vô giá, vì nó sẽ tạo thành sức mạnh công đức vô biên, chuyển hoán ác nghiệp của chúng sinh.
 Với cái nhìn và hành động hướng về sự tu tập như vậy thì đại hội Quán Âm không còn là một nghi lễ nữa, chúng ta sẽ cùng nhau biến đại hội này là một cơ hội để mình thật sự tu hành.
Các bác, các anh chị ơi,
Chúng ta chỉ có thể làm được những điều trên nếu trong lòng mình thật sự có tình thương và lòng quan hoài tới những kẻ quanh ta. Do đó, nếu ta cứ thảy mình vào làm những công hạnh trên, thì sớm muộn gì, tình thương cũng sẽ sinh khởi. Xin các bác hãy cố gắng bỏ 10 phút ra trì niệm, và khuyến khích (hú) những bạn đồng đạo khác cùng làm theo! Như thế thì sức cộng hưởng sẽ lớn lao lắm lắm! Chỉ có sự phát khởi tình thương: làm mà không mong cầu, tu mà không đòi hỏi báo
đáp, hành mà không khoe khoan thì chúng ta mới tương ưng với tấm lòng của đức Di Đà, mới tương ưng với tinh thần của đại hội Quán Âm vậy.
Xin các bác, các anh chị đồng lòng hợp sức với Thầy nhen,
Thân mến,
Thầy Hằng Trường

Leave a Reply